TROENS SUPERMARKED!
Troens supermarked har været udgivet som bog og der kan derfor være enkelte oplysninger, som ikke er ført optodate.

Forord
Vi har religionsfrihed, og det er godt. Folk bør frit kunne vælge, hvad de vil tro på, og hvilket trossamfund, de ønsker at tilhøre. Men det bør ske på et rimeligt grundlag. Alt for mange bliver draget ind i en religion uden at vide det. Man fortæller dem ikke, hvad det virkelige formål er, før det faktisk er umuligt at komme ud af det igen. Selv det offentlige bliver ført bag lyset, idet fritidsloven og de økonomiske muligheder der er, bliver udnyttet fuldt ud ved oprettelse af aftenskoler.
Det må forlanges af ethvert samfund og organisation, at de spiller med åbne kort. At de ikke skjuler deres sande ansigt, men åbent og ærligt toner rent flag.

Den religiøse verden har i de senere år udviklet sig til en babylonsk forvirring. I Danmark er der således over 50 forskellige aktive trossamfund og religiøse bevægelser. For at gøre denne forvirring endnu større optræder mange af disse under flere navne. Der er således i 1989 over 100 trossamfund og bevægelser i Danmark.
Nogle af trossamfundene er kendte af de fleste. Babtisterne, Frelsens Hær, Pinsevækkelsen, Jehovas Vidner, Adventisterne og flere andre. Mange har en rimelig god fornemmelse af, hvad disse samfund står for.
Sammen med indvandrere og flygtninge er trossamfund som Islam, Hinduismen og Buddhismen kommet her til landet. Men også disse ved en stor del af befolkningen så meget om, at de ikke er helt ukendte. Det er derimod en meget stor blandet gruppe af kristne og ikke kristne samfund og bevægelser. Danefærd, Guds Kirke, Bahai, Antroposofisk Samfund, Taoismen, Psykisk Landsforbund, Kristi Menighed, Shan og mange flere. Disse samfund og bevægelser er, selv om de er mere eller mindre ukendte, aktive og fører hvert år tusindvis af mennesker bag lyset. Netop fordi de er ukendte af de fleste, har de meget gode arbejdsvilkår her i landet.
Denne bog er ikke en fuldstændig redegørelse for hvert enkelt trossamfunds eller bevægelses historiske oprindelse og udvikling. Men bogen er en kort gennemgang er nogle af de ting, der kendetegner de enkelte samfund og bevægelser.
Bogen er hovedsagelig baseret på de oplysninger og det materiale, som efter min anmodning er blevet tilsendt mig fra de forskellige samfund og bevægelser.

H. Kjær
Åbenrå, 1989


Indledning
Den religiøse verden er en urskov af forskellige trossamfund, religiøse grupper og bevægelser. Alle mener de, at det er dem, der har sandheden.

Når man undersøger det nærmere, er det påfaldende, at så mange af dem har den samme opfattelse af så mange ting. Som et eksempel kan nævnes læren om, hvilken rolle handlinger og gerninger spiller. Selvfølgelig er der små variationer fra bevægelse til bevægelse, men grundholdningen er den samme. Karma (sanskrit = handlinger) er de handlinger, man har gjort i sit tidligere liv, og som bestemmer om man i det næste fødes i en højere eller i en lavere tilværelse.
Denne opfattelse er at finde hos mange af de hinduistiske og buddhistiske grupper og bevægelser, fx TM, Divine Light Mission, Hare Krishna, 3HO, Yoga og flere andre. Også i mange kristne samfund og bevægelser finder man de samme tanker.
For hovedparten af alle trossamfund, religiøse grupper og bevægelser er troen noget meget væsentligt. Det vil sige troen på en gud eller en person, uanset om navnet er Muhammed, Buddha, Jesus, Sun Myung Moon, L.R. Hubbard, Maharishi Mahesh Yogi eller nogen helt anden. Troen på, at de råd, regler, love og vejledninger, som vedkommende har givet og giver, er det, der fører frem til det bedste, ikke blot for en selv, men for alle mennesker. Prøv at lægge mærke til, hvordan denne tro praktiseres. Det er meget modstridende at tale om fred og nedrustning, og så selv opruste. Det er meget modstridende at tale om næstekærlighed og så bruge vold og forfølgelse for at opnå sin vilje. Det er meget modstridende at tale om at være uselvisk og så ophøje sig selv til en gud eller en guddommelig leder.
Mange dømmer alle trossamfund og religiøse bevægelser under et, men det er ikke fair. Se på dem enkeltvis. Se på den måde de praktiserer deres tro på. Det er meget let at opstille nogle regler og retningslinier, men det er måden disse regler efterleves på, der viser det sande ansigt.
En af årsagerne til de mange tomme pladser i kirkerne og vanskelighederne med at få dem fyldt op, skal nok søges i den mangel på disciplin, der hersker i mange trossamfund. Enhver gør som det passer ham/hende. En anden ting er, at de "gamle'' kristne trossamfund alvorligt burde spørge sig selv, hvad det er for en kristendom, de efterhånden repræsenterer? Stort set har kirkerne snorksovet. Det gælder både Folkekirken, Den Katolske Kirke, de forskellige frikirker og andre kristne samfund. De fleste af dem forholder sig helt passive, og mange af dem har endnu ikke taget et fast standpunkt angående de mange nyopståede religiøse grupper. Hos nogle er det nok ønsket om selv at blive en del af disse bevægelser. At man så må bevæge sig langt væk fra det, man oprindeligt stod for, er så en anden sag. Andre mener, at der skal være plads for alle. At det så vil medføre, at mange af deres unge forlader kirken og går over til en af de nyere bevægelser, er der så ikke noget at gøre ved.
De nye religioner vi i de senere år har set blomstre op her i Danmark, er oftest tilknyttet hinduismen eller buddhismen. Det vil sige, at de to religioner sammen med Islam er blevet en fast bestanddel af den danske kultur. Det siges, at Islam i dag er den næststørste religion i Danmark. Dette er også rigtigt, men ser vi de nye religioner under et og dermed, hvor de har hentet den største del af deres lære, så er den hinduistiske gruppe (ca. 100.000) langt større end den muslimske (ca. 40.000). Men Islam er det hurtigst voksende trossamfund, ikke blot i Danmark, men også i hele den vestlige verden.
Nogle af de religiøse trossamfund og bevægelser er også politiske, og ved hjælp af forskellige organisationer som fagforeninger styrer disse i en uhyggelig grad mange ting i vor daglige tilværelse. Måske uden vi er klar over det.

Mange af dem, der tilslutter sig en af de nyreligiøse bevægelser, er ikke selv klar over, at det er en religiøs gruppe, de er kommet ind i.
Du ser en plakat eller et opslag med en invitation. Eller du bliver inviteret personligt til et møde eller et foredrag. Det ser ikke spor farligt ud, og det emne, der er på programmet, har din interesse. På programmet er måske emner som en lykkelig fremtid, et bedre helbred, nedrustning, stop for atomoprustning eller et renere miljø.
Når du ankommer til mødet, er alle meget venlige og viser stor interesse for dig, og du føler virkelig, at de har omsorg for dig. Du føler dig godt tilpas i disse venlige menneskers selskab. Foredraget er meget interessant og bestemt helt ufarligt.
Ved mødet synges der måske nogle sange, der lyder godt i dine ører. Der er måske også en servering, men uden spiritus. Der tales måske om en sund levevis, om at være vegetar og om økologisk levevis. Emner, der måske er nye, men spændende for dig. Alt er godt. Alt for godt til at være sandt.
Du bliver helt beruset af alt det positive og gode, du møder ved dette møde, og da de spørger dig, om du har lyst til at komme igen eller måske komme med på et weekend ophold, siger du straks "ja". Her har du mødt nogle dejlige mennesker, nogle der kommer hinanden ved, nogle der arbejder for en bedre verden.
Så du kommer igen og igen, den ene gang efter den anden. Først når det er for sent, opdager du, at du har spist af den forbudte frugt. Du har flere gange stillet spørgsmål, men du har aldrig fået noget at vide. Hele tiden har du fået at vide, at det ville du forstå eller få svar på senere. Dette er et af de dominerende træk, der er fælles for en lang række samfund og bevægelser. Et andet er, at de har to ansigter. Et de viser over for offentligheden og de nye. Et andet som kun medlemmerne og måske endda kun nogle få af de mest betroede kender. TM er et eksempel, der udadtil og over for alle som spørger og som tilmelder sig deres kurser fortæller, at det er en neutral teknik, som ikke har noget som helst med religion at gøre. Hvis man derimod kommer ind bagved og ser TM's sande ansigt, er det bestemt ikke et neutralt og ureligiøst ansigt, man ser.
Store dele af befolkningen lever i en tilværelse uden en jævnlig forbindelse med en kirke, og selv blandt kirkegængere er der en uvidenhed om, hvad sand tilbedelse er. Mange unge vokser op uden en fast tilknytning til en far eller mor og søger derfor fx en erstatningsfar i en eller anden guru. Da hinduisterne, buddhisterne og muslimerne for nogle år siden begyndte deres missionsfremstød i de vestlige lande, fandt de en befolkning, der var meget modtagelig og som ikke stillede nærgående spørgsmål angående den lære, der blev fremholdt.
Nogle tror, at de fleste af de nyreligiøse bevægelser kun er her for en kortere tid, og at de af sig selv vil forsvinde igen i løbet af nogle få år. Så hvorfor bekymre sig om dem? Det er rigtigt, at nogle af disse bevægelser og grupper er forsvundet igen, sådan ser det i hvert fald ud, men sandheden er, at man blot har taget et nyt navn.
Opslagstavlerne på de højere uddannelsessteder og biblioteker er nogle af de steder, mange af disse grupper bruger. Helsekostforretninger, hvor gratis reklame ligger til uddeling, bliver også brugt.
Målgruppen er ofte de unge, der er under uddannelse, dvs. unge der er flyttet hjemmefra og som endnu ikke har stiftet deres eget hjem/familie. Disse unge er som regel et let bytte, da de endnu befinder sig i en uvant situation og under ukendte forhold. Ofte kommer de fra et mindre bysamfund med kendte forhold til en langt større by, hvor det er helt andre "love", der gælder. Dette gør dem usikre og ensomme, og det er en situation, der straks udnyttes.

I det følgende forklares et par begreber, der vil blive anvendt i denne bog. Alle steder, hvor ordet genfødsel er brugt i bogen, er meningen den samme som reinkarnation.
Reinkarnation betyder sjælevandring (genfødsel). Det vil sige, at alt levende skal gennem en endeløs række af nye fødsler, idet man efter døden genfødes til en ny tilværelse i et nyt legeme.
Karma er de handlinger, man har gjort i det tidligere liv, og som bestemmer, hvad man skal fødes til i det nye liv. Målet er at opnå et bedre og højere liv i hver ny fødsel (reinkarnation). Det altoverskyggende og endelige mål er at slippe ud af denne endeløse række af død og nye fødsler.
For at nå dette mål og komme ud af denne endeløse række af fødsler, er det nødvendigt at komme op på det syvende chakra (trin) Sahasrara. Vejen derop går gennem meditation og yoga.
De syv chakra (trin) kan kort beskrives således:
Muladhara: Kundalini -- den sammenrullede slange. Denne slangekraft sover i et område omkring endetarmen, og den skal vækkes før den kan begynde sin vandring op gennem kroppen. Vækningen af denne slange sker oftest ved forskellige former for åndedrætsøvelser, som forårsager en brændende fornemmelse i rygsøjlen.
Swadhistana: Kønsdelene er det første punkt på slangens rejse op gennem kroppen. Seksuel afholdenhed er en betingelse for at slangen kan fortsætte sin vandring, da den kræver udøverens kraft og opmærksomhed ubeskåret.
Manipura: Slangen kræver nu, at udøveren blokerer og helt lukker alle sine sanser for omverdenen.
Anahatha: For at komme højere op, skal der nu ske en yderligere nedsættelse af åndedrættet. Det ideelle er en standsning af åndedrættet, hvilket ofte medfører hjerneskader og en total afhængighed af guruen (læreren). Eleven (udøveren) kan ikke mere betragtes som et selvstændigt individ. Blikket virker dødt og uden livsgnist. Udøveren går rundt i en mærkelig tågeagtig tilstand med en aftagende livskraft.
Vishuddi: Tankernes virksomhed ensrettes nu på en sådan måde, at det bedst kan beskrives som en total hjernevask. Det personlige mantra kører nu i en endeløs cirkel i udøverens hjerne og levner ikke plads for noget andet.
Ajna: Udøveren er nu så omtåget og bedøvet af slangens påvirkning, at han nu ser det himmelske lys og vejen til en fuldkommenhed er nu åben.
Sahasrara: Udøveren anser nu sig selv for at være en guddommelig person, der er kommet ud af karmahjulets onde cirkel, og som derfor ikke skal igennem flere nye fødsler. Udødelighed er nu en kendsgerning, og udøveren kan nu ved slangens hjælp udføre mirakler, helbrede syge, flytte ting ved hjælp af tankernes kraft, blive usynlig, gå på vandet og svæve. Mange udenforstående har tvivlet på disse ting, og der er udlovet store pengebeløb for at få det bevist under kontrollerede forhold, men indtil nu har ingen gjort krav på pengene.


Adventister
Da Adventister og Syvende Dages Adventister her i Danmark er det samme, er de behandlet under et. Adventistsamfundet i Danmark er opdelt i to afdelinger øst og vest for Storebælt. Disse to afdelinger fungerer som selvstændige enheder, hver med sin ledende bestyrelse (konference). Adventistsamfundet er lige som flere andre trossamfund her i landet uafhængig af staten, idet den ikke får nogen økonomisk bistand. Samfundet er helt afhængig af medlemmernes gaver.
Adventistsamfundet har på verdensplan over 5.000 skoler med over 400.000 elever. I Danmark er der 8 skoler. Det betyder, at næst efter katolikkerne er Adventistsamfundet det samfund i verden, der driver flest skoler.
Derudover driver Adventistsamfundet universiteter og andre højere uddannelsescentre i USA samt et af verdens førende uddannelsessteder for læger. Rundt om i verden er der et stort antal hospitaler og klinikker, der ejes og drives af Adventistsamfundet. Det bedst kendte her i landet er Skodsborg Badesanatorie lidt nord for København. Et af verdens største virksomheder for blinde med 110 ansatte samt frivillige er ligeledes ejet og drevet af Adventistsamfundet. Det udgiver bøger, tidsskrifter, korrespondance kurser og lydbånd til 90 lande.
Fødevarefabrikker og bogforlag er også en af de ting, samfundet har en del af rundt omkring i verden. I Danmark er det Nutana fødevarefabrik og Dansk Bogforlag. 700 radiostationer, heraf 5 lokalradioer i Danmark, drives også af Adventistsamfundet.
Adventisterne driver en meget aktiv missionsvirksomhed og har over 1.000 missionærer, læger, sygeplejersker, lærere og lignende udsendt til underudviklede lande. Der hjælpes også med fødevarer, tøj, medicin og andre nødvendige ting.
Adventisterne tror på Jesu personlige og synlige genkomst. Adventisternes dåb er en neddykkelse under vand og symboliserer Jesu død, begravelse og opstandelse. Lørdagen er den dag, Adventisterne holder hellig, da de tror på at moralloven, de ti bud, stadig gælder. Det medfører, at gudstjenesten afholdes lørdag formiddag og ikke søndag som i andre kirker. Hvert kvartal holdes der en åben nadver, ofte med fodtvætning, hvor alle kan deltage. Desuden tror Adventisterne på et tusindårsrige i himlen, hvor Satan er bundet til jorden.
I Danmark er der 3.340 medlemmer fordel på 52 menigheder. På verdensplan er der 5 mio. medlemmer. Adventisterne arbejder i 184 lande og på 800 sprog. Døden er for Adventister kun en søvn, som de ved Jesu komme skal vågne op fra.


Amorc
Se Rosenkreuzerne.


Ananda Marga
Se Danefærd.


Anglikanske Kirke, Den
Den Anglikanske Kirke er den engelske statskirke. Det officielle navn er Church of England. Den Anglikanske Kirke er en af de ledende inden for den økumeniske bevægelse.
Kirken arbejder i 165 lande og har et medlemstal på 68 mio. Her i landet har den 4.800 medlemmer.
Man kan godt sige, at Den Anglikanske Kirke ikke er en kirke, men at det er et løst fællesskab af flere kirker. Disse forskellige kirker er hovedsagelig opstået som en følge af det store missionsarbejde, som Church of England har udført. Den centrale skikkelse i dette kirkefællesskab er ærkebiskoppen af Canterbury.


Antroposofisk Samfund
Antroposofisk Samfund og Kristensamfundet bliver her behandlet under et.
Hos samfundet er læren om genfødsel central. Det vil sige, at ånden fødes og dør flere gange, og at den i tiden mellem døden og en ny genfødsel befinder sig ude i verdensrummet, hvor den bearbejder det liv, den lige har levet. Det er summen af det forrige liv, der er afgørende for, hvordan det nye liv skal blive.
Lucifer (englen, der gjorde oprør i himlen, og som blev kastet ud) indtager en speciel plads hos stifteren af Antroposofisk Samfund, Rudolf Steiner. Lucifer er her den, der står bag alt, der er smukt og fantasifuldt.
Kristensamfundet mener, at Mattæus og Lukas taler om hver sin Jesus. Det er to forskellige personer, der blev født på samme tid. Den Jesus, der er omtalt i Mattæus, skulle være en genfødsel af en person, der havde levet før, mens Jesus omtalt i Lukas ikke har været født før.
Treenigheden består af rum (væren), tid og bevidsthed (principper). Bøn (henvendelse) sker ikke til en personlig gud, men til den guddommelige verden. Mennesket er sammensat af syv livslegemer, hvoraf det kun er de fire, der er opnåelige i det jordiske liv. Præsten betragtes som den synlige Kristus.
TM, meditation og yoga har sat sine spor hos disse samfund.
For Rudolf Steiner har hver farve en speciel betydning, og lokalerne er derfor malet på en speciel måde på de skoler, der drives efter Rudolf Steiners principper. Hvert år konfirmeres der ca. 50 børn i Kristensamfundets kirker. Det er som regel børn, der har gået på en af Rudolf Steiners skoler.
Ud over adskillige skoler i forskellige lande er der også mange læger, der arbejder med antroposofisk medicin og de helbredelsesmetoder, der hører til denne form for behandling. I Vesttyskland er der flere store hospitaler og en række mindre klinikker, der helt er baseret på de antroposofiske principper.
I Danmark er der omkring 1.000 medlemmer i disse samfund. På verdensplan er der 5.000.


Apostolske Kirke, Den
Den Apostolske Kirke er en evangelisk frikirke med 8 mio. medlemmer. Her i Danmark har den 9.000 medlemmer, hvoraf de 2.500 er døbt. I Danmark har den 40 kirker eller mødelokaler, en højskole og en ungdomsskole ved Kolding og et forlag med et bogcenter i Herning.
Da man ønsker at være åben over for Helligåndens ledelse, er der ikke nogen fast form for gudstjeneste. Denne kan derfor godt adskille sig væsentligt fra den gængse form for en gudstjeneste. Ved de evangeliske møder lægges der meget vægt på musik, sang og vidnesbyrd.
Den apostolske dåb sker ved neddykkelse af hele personen. Desuden tror man på en åndsdåb af Helligånden, og de dermed følgende tegn.
Den Apostolske Kirke tror på Jesu genkomst og et tusindårsrige her på jorden. Jesu genkomst vil efter deres opfattelse ske i to omgange. Først vil der ske en bortrykkelse af menigheden, når den skal møde Herren i luften før tusindårsriget (1. Tes. 4,16 og 17). Der vil derefter komme en tid, hvor den øvrige del af menneskeheden skal høste resultaterne af alle deres fejltagelser. Der vil i den tid ske ulykke efter ulykke (den store trængsel), og samtidig vil der blive givet Guds folk en missionstid til gavn for hele verden, hvor mange vil omvende sig.
Den anden del kaldes for Lammets Bryllup og Nadveren (Åb. 19,7 til 9). Da vil Kristus komme med alle sine hellige for at gøre en ende på antikrists herredømme og for at oprette tusindårsriget her på jorden. Alle nationer skal da samles foran Guds trone for at få deres dom (Matt. 23,31 til 46), hvorefter Kristus vil oprette sit fredsrige på jorden (Zak. 14,9).
Den Apostolske Kirke modtager ikke nogen offentlig støtte, men financierens ved tiende og gaver.


April
Se Tongil--bevægelsen.


Astrologi
Hvilket tegn er du født i? Hvad siger dit horoskop for i dag? Millioner af mennesker i den civiliserede verden er "afhængige" af deres horoskop. Undersøgelser har vist, at de ugeblade og aviser, der har et horoskop, sælges i et større oplag end dem, der ikke har det. Man har også prøvet at ``glemme'' horoskopet en dag/uge. Dette medførte omgående en telefonstorm. Nogle læser deres horoskop for sjov, mens det for andre er en meget alvorlig ting. Adskillige er endda gået så vidt, at de jævnligt har kontakt med en astrolog for at få oplysninger om deres fremtid.
Formålet med astrologi og horoskoper er at ``se'' ind i fremtiden og få kendskab til det, der endnu ikke er sket. At kunne se ind i fremtiden har altid været et meget stort ønske hos mange mennesker. På Det Gamle Testamentes tid var det ikke usædvanligt, at kongen havde nogle manere, sandsigere, spåmænd og stjernetydere, som han jævnligt spurgte til råds.


Ateister
Ateister nægter, at der en gud til og forkaster derfor den almindelige opfattelse af Gud. Det kan måske undre, at de er medtaget som et trossamfund. Men da flere andre kendte religiøse samfund også fornægter Gud, har jeg set det rigtig at medtage ateisterne også.
Mange ateister tilhører kommunismen eller marxismen/leninismen, og omkring 30 lande har et styre, der må betegnes som værende ateistisk. Der er 213 mio. ateister i verden i dag. I Danmark er der over 60.000.


Bahai
Bahai bruger Biblen og tror på Gud. Bahai mener, at alle de store religioner afspejler Guds vilje og hensigt med mennesket. Når der alligevel er stor forskel på de forskellige religioner, er det på grund af de skiftende omstændigheder (tider og vilkår) og en forkert forståelse af den oprindelige lære. Derfor kan man hos Bahai finde mange læresætninger og trospunkter fra andre trossamfund, fx fra Islam og Kristendommen. Bahai betragter religion og naturvidenskab som to parallelle opfattelser.
Enhed er for Bahai et ord med stor betydning. Det vil sige enhed i politik, enhed i religion, enhed blandt nationerne, enhed blandt racerne, enhed i sproget ved fx et internationalt sprog og lige status for mænd og kvinder. Disse ting har medført, at Bahai er stærke tilhængere af FN, hvor de da også har fået en officiel status.
En oprigtig Bahai er ikke medlem af noget politisk parti og adlyder det lands love, som han/hun bor i. Alkohol og narkotika er ting, som Bahai tager afstand fra.
Bahai er meget aktive i deres missionsvirksomhed og har derfor fået et godt fodfæste i næsten alle lande (over 200). Her i Danmark er der 1.400 tilhængere. På verdensplan er der 4,5 mio. De fleste missionærer udsendes fra Bahais moderland Iran og ofte som flygtninge.
Bahai tror på sjælens fortsatte eksistens og udvikling efter døden og udelukker ikke, at man kan føre samtaler med de afdøde.


Baptister
Baptistsamfundet er det ældste frikirkesamfund i Danmark og er med i bogstavelig talt alt fælleskirkeligt samarbejde. Årsagen hertil er nok, at Baptistmenigheden ikke betragter sig selv som "den eneste rigtige kirke", men som et samfund, der har et vigtigt budskab til alle mennesker. Baptistsamfundet er en frikirke og får derfor ikke nogen økonomisk støtte fra staten. Man må ved frivillige gaver klare den økonomi, der skal til i de 74 menigheder, der er her i Danmark. I disse menigheder er der 8.000 medlemmer, men da baptisterne har en meget aktiv børne- og ungdomsafdeling, er en del af disse børn og unge. På verdensplan er der 50 mio. baptister.
Dåben er en af baptisternes vigtigste trospunkter. De ser det derfor som deres store opgave at påpege det forkerte i den navngivningsceremoni, der foretages i folkekirken. De henviser til Det Nye Testamentes dåbsform med neddykkelse af hele personen under vand. En sådan dåb kan dog først finde sted efter ved kommende er blevet undervist i den kristne tro og har antaget Jesus Kristus som sin personlige frelser samt selv ønsker at blive døbt.
Ved gudstjenesten har baptistpræsten frihed til selv at vælge teksten, der skal prædikes over. Det vil sige, at der ikke er nogen fast tekstrække, som skal følges. Der er heller ikke nogen bestemt dragt eller kjole, som skal bæres af præsten under gudstjenesten. Det er dog ikke kun præsten, som kan prædike ved gudstjenesten, idet lægfolk også kan blive bedt om at tale.
Danske baptisters missionsarbejde er hovedsageligt rettet mod de to små lande i Midtafrika, Burundi og Rwanda, hvor baptistmenighederne vokser væsentligt hurtigere end i Danmark.


Bornholmerne
Se Luthersk Missionsforening.


Brødremenigheden
Brødremenigheden, Herrnuterne og Åbne Brødre er her omtalt under et.
Brødremenigheden har sit danske hovedsæde i Christiansfeld, med ansvar for missionsarbejdet i Vesttanzania, hvor 23 missionærer arbejder. Brødremenigheden er nok ikke kendt af ret mange danskere, men mange kender deres honningkager.
På verdensplan er der 2 mio.\ medlemmer, her i landet er der 300. Man kan godt undre sig over, at Brødremenigheden i det hele taget er en selvstændig menighed, da den ikke adskiller sig væsentligt fra Folkekirken. Ja, man kan endda sige, at det er en luthersk frimenighed inden for Folkekirken.
Gudstjenesten adskiller sig dog lidt fra det kendte i Folkekirken, idet man i Brødremenigheden bruger et kor og et basunorkester. Selve kirkesalen er helt i hvidt. Det vil sige, at loft, vægge og bænke er hvide. Der er ingen alter eller prædikestol, kun en mindre forhøjning med et lille bord, hvorpå der er et grønt klæde.


Buddhister
Et liv uden nogen form for tilknytning til nogen eller noget er efter Buddhismens opfattelse det liv, man skal stræbe efter. Ingen glæder, ingen sorger, ingen følelser og ingen bekymringer. For at opnå dette liv anbefaler Buddhismen, at man mediterer. Buddhismen siger, at "den, der har sønner, føler bekymringer på grund af dem. Den der har køer, føler bekymringer på grund af dem. Et menneskes bekymringer beror ofte på den tilknytning mennesket har til ting eller personer. Den, der ikke har nogen tilknytning til nogen eller noget, har derfor heller ingen bekymringer''.
Et af formålene med meditation er for buddhisterne at hæve sig op over denne verdens problemer, glæder og sorger. At tømme sit sind for tanker og følelser og derved opnå en tilstand af saliggørende tomhed. For bedre at være i stand til at fastholde selve meditationens mål, kan man anskaffe sig en statue eller et billede af Buddha. Ikke fordi man skal tilbede den, men som et hjælpemiddel. Når en buddhist kommer langt nok, kan han opløse sit eget legeme i lys.
I de senere år har mange, især unge i de vestlige lande, tilsluttet sig en af de mange buddhistiske bevægelser, der er opstået. På verdensplan er der nu 300 mio. buddhister, måske mange flere. I Danmark er der 1.000 fordelt på de buddhistiske centre i København, Århus, Odense og Rødby.


CARP
Se Tongil--bevægelsen.


Christian Science
Se Kristen Videnskab.


Church of England
Se Anglikanske Kirke, Den.


Danefærd
Danefærd (Prout eller Amanda Marga, som denne organisation også kaldes) er ikke som det kunne lyde en dansk bevægelse. Det er derimod en Indisk gurubevægelse med verdenshovedkvarter i København. Ud over hovedkvarteret har Danefærd også et spise--og kultursted i København.
Noget af det, der kendetegner denne bevægelse, er de mange slagord, den maler rundt omkring på bygninger og lignende steder. Danefærd er muligvis også indblandet i langt mere alvorlige ting, så som bombeattentater, flykapringer og mord. Nogle af deres tilhængere har påkaldt sig offentlighedens opmærksomhed ved at brænde sig selv ihjel.
Danefærds europæiske hovedkvarter er i Hørsholm. På verdensplan er der 2 mio. tilhængere.


Dansk Ethioper Mission
Formålet med denne organisation er at virke for evangeliets udbredelse inden for den evangelisk-lutherske lære. Dansk Ethioper Mission samarbejder med den Ethiopisk Evangeliske Kirke og den Lutherske Kirke i Liberia. Der er fra dansk side udsendt flere missionærer, sundheds- og sygeplejersker.


Dansk Europamission
Dansk Europamission er et fælleskirkeligt missionsselskab, der fortrinsvis arbejder i kommunistiske og muslimske lande.


Dansk Forenet Sudan Mission
Dansk Forenet Sudan Mission virker blandt muslimer i Nigeria, Sierraleone og Den Centralafrikanske Republik. Der arbejdes med medicinsk arbejde og forkyndelse af evangeliet.


Dansk Nykirkesamfund
Dansk Nykirkesamfund, Swedenborgianere eller Den Nye Kirke, som den også hedder, har 75.000 medlemmer. Der er flest i Sydafrika og USA. I Danmark er der en menighed i København.
Dansk Nykirkesamfund er nok mest kendt for sin kritik af den traditionelle treenighedslære og opstandelsen af de døde. Efter Dansk Nykirkesamfunds lære sker der en opstandelse af den døde umiddelbart efter døden, idet den døde da indgår i den åndelige verden med et åndeligt legeme til et mere effektivt liv.


Dansk Santalmission
Dansk Santalmission er en bred folkekirkelig organisation, der hovedsagelig arbejder i Bangladesh og Nepal. For tiden er der udsendt 30 missionærer til disse lande, og de arbejder blandt de spedalske.


Danske Israelsmission, Den
Den Danske Israelsmission er et folkekirkeligt missionsselskab, der forkynder evangeliet blandt jøder i Danmark, Frankrig og Israel. Den Danske Israelsmission arbejder også på at fjerne de misforståelser, der er mellem jøder og kristne. I Danmark er der 49 kredse inden for Israelsmissionen.


Danske Missionsselskab, Det
Det Danske Missionsselskab har mere end 50 medarbejdere i Japan, Taiwan, Indien, Bahrain, Mellemøsten, Tanzania og Madagaskar. Det er specielt landsbyens kvinder og industriarbejderne, der er målet for de udsendte missionærer. I Danmark har Det Danske Missionsselskab over 1200 voksenkredse og 125 børnekredse. Her er målet de nyreligiøse grupper og indvandrerne.


Darbyisterne
Se Plymouth-brødrene.


Demokratisk Fredsfraktion.
Se Tongil-bevægelsen.


Dianetik
Se Scientology.


Eckankar
Man kan godt kalde Eckankar for et rejsebureau, idet de har mange former for rejser på deres program. Et af deres specialer er rejser tilbage i det tidligere liv. Et andet er at rejse rundt i universet, uafhængig af jordiske forhold.
Eckankar tror, at Gud taler til mennesket gennem dets drømme, og at mennesket selv er en gud, der dog endnu ikke har erkendt sin guddommelighed. Men dette kan man lære at erkende hos Eckankar.
Himmeriget består af 11 forskellige riger. I de 6 øverste riger er det Gud, der bestemmer og styrer, og i de 5 nederste er det djævelen. Mennesket har 5 legemer: Et fysisk, et astralt, et mentalt, et kausalt (her opsamles erfaringer fra tidligere liv) og endeligt det legeme, man fødes med.
Som i mange andre samfund og bevægelser udgør reinkarnation en væsentlig del af troen, men dog med nogle interessant variationer. Mennesket, det vil sige sjælen, fødes først som et mineral og arbejder sig så op ad stigen, og efter ca. 1.000.000 år er det nået til det menneskelige stade.


Evangelisk Børnemission
Evangelisk børnemission er en selvstændig gruppe, der ved hjælp af frivillige gaver driver en aktiv evangelisk virksomhed for børn. Arbejdet med at forkynde evangeliet udføres hovedsagelig af frivillige og ulønnede personer fra forskellige trossamfund. En lille lønnet gruppe tager sig af det administrative.
Evangelisk Børnemission arbejder i 85 forskellige lande og har 1.400 lønnede heltidsansatte på verdensplan.
Missionen virker på mange fronter og kommer i kontakt med mange børn, der ikke har nogen fastere tilknytning til de menigheder, hvor de ellers hører til. Og man kommer i kontakt med mange, der ellers ikke ville have hørt om Jesus.
Nogle af de områder, hvor Evangelisk Børnemission arbejder er: Bibelklubber, børnegudstjenester, børne- og familielejre, børnefilm, telefonandagter og bedegrupper for børn.
Hvis man ser på de 18 punkter, der er de bibelske grundsætninger, for missionen, ligner det de almindelig kendte for den kristne tro, dog med et par undtagelser. Fx at sjæle, som har sat deres tillid til den Herre Jesus Kristus med hensyn til deres frelse, umiddelbart efter dødens indtræden vil gå ind i Hans nærværelse. Der vil de være i en bevist lyksalighed, indtil deres legemers opstandelse ved Herrens komme.


Evangelisk Lutherske Frikirke, Den
Den Evangelisk Lutherske Frikirke adskiller sig ikke væsentligt fra Folkekirken, men er nok mere nidkær og nøjeregnende med evangeliets forkyndelse end Folkekirken normalt er. Den har 250 medlemmer fordelt i nogle få menigheder (Århus, Løsning, Haderslev, Langeland og København).
Frikirken bekender sig til den apostolske trosbekendelse, den nikæiske trosbekendelse, den athanasianske trosbekendelse, den augsburgske bekendelse og Luthers lille katekismus.


Folkekirken
Folkekirken er den danske statskirke, hvor de fleste af de mennesker, der fødes i Danmark, automatisk bliver optaget som medlem. Senere bliver de fleste så lige så automatisk et ydende medlem i form af kirkeskatten, som jo trækkes sammen med de øvrige skatter. Ifølge de seneste oplysninger er der 4.890.000 personer, der tilhører den danske Folkekirke. Ser vi derimod på, hvor mange, der kommer blot en gang imellem fx til julegudstjeneste, barnedåb, konfirmation, bryllup eller lignende, så er medlemstallet ikke over 1 mio. Nu må man ikke tro, at Folkekirken er det eneste trossamfund i Danmark, der har flere medlemmer end der faktisk kommer. Det er stort set ens for alle trossamfund. Men det er mere iøjnefaldende ved Folkekirken end ved de andre trossamfund.
Da Folkekirken er den danske statskirke, er det naturligt, at det er i dens trospunkter, der undervises i religionstimerne i de danske folkeskoler. Folkekirken må nok karakteriseres som en passiv kirke, og derfor bryder de aktive medlemmer ofte ud fra Folkekirken og tilslutter sig nye bevægelser. Dette betyder dog ikke, at de ophører med at være ydende medlemmer i Folkekirken, selv om de i deres åndelige virke tilhører et andet trossamfund. Som eksempler på grupper eller bevægelser, der er opstået på denne måde, kan nævnes Bornholmerne, Brødremenigheden, Missionsforbundet, Indre Mission, Evangelisk Luthersk Frikirke samt flere af de nyreligiøse bevægelser.
Folkekirken virker ikke kun i Danmark, men også i mange andre lande, hvor der er nød og elendighed. De fleste har hørt om Folkekirkens Nødhjælp, og mange støtter de opgaver, denne organisation udfører. Det er dog ikke kun med hjælp til fysisk nødlidende, at Folkekirken virker uden for Danmarks grænser, men også med forkyndelse af Guds ord. Nigeria, Tanzania, Mellemøsten, Taiwan og Japan er nogle af de lande, der her kan nævnes. Der er omkring 200 danske missionærer udstationeret i disse områder for kortere eller længere tid.
Som noget specielt har Folkekirken som et af de eneste trossamfund klokkeringning før gudstjenesten, normalt 3 gange i 5 minutter med et kvarters mellemrum.
Det er ifølge grundloven bestemt, at det er den evangelisk--lutherske lære, der skal forkyndes i Folkekirken. Det er dog værd at bemærke, at på trods af religionsfrihed i Danmark, så har kongehuset (Dronningen) ikke frihed til at vælge, hvilket trossamfund de ønsker at tilhøre. De skal tilhøre Folkekirken. Dette kan synes meget besynderligt, da det ikke er kongehuset, der er den øverste åndelige vejleder i Danmark, men derimod kirkeministeren. Han/hun har frihed til at vælge den religion, som han/hun nu måtte synes, ligesom de politikere, der bestemmer Folkekirkens åndelige standard end ikke er forpligtet til at tilhøre et trossamfund eller på nogen måde at være interesseret i religiøse forhold. Det viser sig da også, at de bestemmelser, der bliver taget, ofte er mere politiske end religiøse.


Fredens Lys
Se Spiritisme.


Frelsens Hær
Frelsens Hær er det eneste trossamfund eller religiøse bevægelse i Danmark, som bruger uniform. Dette kan man jo så glæde sig over eller beklage, alt efter hvordan man ser på det. Men mon ikke der er mange, der ville være glade for at kunne kende visse bevægelser -- trossamfund -- ved hjælp af en uniform?
Frelsens Hær er på mange måder anderledes end andre trossamfund. Den måde Frelsens Hær forkynder evangeliet på, er hovedsageligt ved humanitært og socialt arbejde. Man kan derfor sige, at Frelsens Hær er et af de trossamfund, der i størst udstrækning efterlever Jesu ord om, at af deres frugter skal I kende dem.
Frelsens Hær er en kristen, humanitær bevægelser, hvor næstekærlighed er i højsæde -- elsk din næste som dig selv. I hovedtrækkene er bevægelsens lære i overensstemmelse med den historiske kristne lære, som bygger på Biblen. En frelsersoldat ryger ikke, drikker ikke alkohol og bruger ikke narkotika.
En frelsersoldats død fejres som en glædesfest, idet den døde bliver forfremmet til en tilstand af herlighed.
Man skulle ikke tro, at en hær uden våben kunne være ret meget værd. Men uden overdrivelse kan det siges, at Frelsens Hær har vundet langt større sejre end selv de bedst udrustede hære med de mest moderne våben.
Det er specielt de områder, hvor sult, nød og elendighed hærger, i slumkvarterer, i narko-- og pornomiljøer, at Frelsens Hær har vundet sine sejre. Med sang og musik har Frelsens Hær tiltrukket menneskers opmærksomhed og gjort jorden rede, for derefter at så nogle korn fra Guds ord i det uopdyrkede jord.
Bevægelsen driver et utal af sociale centre. Blandt andet har de her i Danmark 2 krisecentre for kvinder og et for mænd, samt flere rådgivnings-- og kontaktcentre, plejehjem, fritidshjem, børnehaver og vuggestuer. Frelsens Hærs tøjindsamling er opstillet ved mange indkøbscentre rundt om i hele landet. Dette tøj sælges i Frelsens Hærs egne butikker, og det er ved hjælp af de midler, at man er i stand til at yde en hjælpende hånd til de mange nødlidende.
I Danmark er hæren på 8.500 personer. På verdensplan er den på 4,5 mio. Frelsens Hær arbejder i 83 lande.
Det kan ikke siges, at Frelsens Hær er en stor hær målt i antal soldater, men der drives alligevel på verdensplan 70 hjem for alkoholikere, 50 hjem for kvinder, 120 ungdoms-- og optagelseshjem for børn og unge, 600 hjem for hjemløse, 250 sømands-- og soldaterhjem, 80 hospitaler, 1000 børneskoler, 90 videregående skoler, 25 husholdningsskoler, 10 seminarier og mange andre sociale institutioner.


Fri Kirkesamfund, Det
Det Fri Kirkesamfund (Unitarister) betragter dåb og nadver som tomme og meningsløse ceremonier. Jesus Kristus opfattes kun som et godt menneske og ikke som Frelseren. Markus 12,28 til 31 er grundlaget for hele Det Fri Kirkesamfund, og disse vers læses derfor hver gang, de er samlet til gudstjeneste:

28 Og en af de skriftkloge, som havde hørt deres ordskifte og lagt mærke til, at han svarede dem godt, kom til ham og spurgte ham: Hvilket bud er det første af dem alle?
29 Jesus svarede: Det første er: Hør Israel! Herren vor Gud, Herren er een;
30 og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke.
31 Et andet er dette: Du skal elske din næste som dig selv. Noget andet bud større end disse gives ikke.

Det Fri Kirkesamfund tror ikke på de mirakler, som Jesus udførte, da han vandrede omkring her på jorden for næsten to tusind år siden. De siger, at fortællingerne om Jesus er "vokset" efterhånden som de er blevet genfortalt, og at Jesus derfor ikke var mere end en af os.
Samfundets præst er ikke forpligtet til et bestemt trosgrundlag, men kan forkynde det, som han mener er forsvarligt over for Gud, og som hans samvittighed tillader ham.
I Danmark er der 300 medlemmer i Det Fri Kirkesamfund og på verdensplan er der 500.000.


Frimissionen
Se Missionsforbundet.


Frimurere
Frimurere er en religiøs præget humanitær, idealistisk sammenslutning af mænd i et "hemmeligt" broderskab, der har til formål at gøre deres omgangskreds og broderskabets medlemmer til gode retskafne samfundsborgere.
Frimurerne kalder deres mødesteder for loger. Disse er selvstændige enheder og derfor uafhængige af hinanden. Der må ikke drøftes politik eller religion i disse loger. Frimurernes sammenkomster er lukkede og er derfor kun tilgængelige for logens medlemmer.
Der har inden for frimurerne op gennem årene været forskellige opfattelser af, hvordan man skulle forholde sig til religionen. Det er en kendsgerning, at frimurere ofte har været præget af okkulte og spiritistiske tendenser, men i de senere år er der sket en ændring, således man nu går mere ind for en fælles kristelig linie.
For at blive optaget i en frimurerorden, skal man erklære, at man tror på sjælens udødelighed, samt besvare en række rituelle spørgsmål og aflægge ed på, at man ikke vil røbe ordenens ceremonier.
Frimurernes formål er at udbrede venskabets og kærlighedens principper blandt deres medmennesker. Til dette er ord ikke nok, men der kræves også handling. Derfor har man i dette århundrede grundlagt nogle nye sammenslutninger for at varetage disse opgaver, bl.a. Rotary Club og Lions Club.
I Danmark er der 10.000 medlemmer fordelt i ca. 100 loger. Frimurerne har egne loger i 40 danske byer. På verdensplan er der 7 mio. frimurere.


Fundamentalister
Fundamentaliserne opstod i Nordamerika omkring år 1910, da en gruppe protestanter gik imod den modernisering, der skete i samfundet, og som også fandt vej ind i de forskellige menigheder. I årenes løb har denne protestbevægelse bredt sig til andre dele af verden, herunder også Europa.
Den fundamentalistiske tro kan bedst udtrykkes ved, at man efter deres opfattelse skal følge Biblen helt bogstaveligt. Dette giver ofte nogle meget besynderlige situationer. Fundamentalisterne mener -- som mange andre trossamfund --at Biblen er Guds ord, og at den er ufejlbarlig. Det vil sige, at der ikke er fejl i Biblen. Men der er dog ikke andre samfund, der tager det helt så bogstaveligt som fundamentalisterne. Som eksempler kan nævnes jordens og menneskets skabelse, jomfrufødslen, Jesus mirakler og opstandelsen, som altså skal forstås helt bogstaveligt.


Guddommelige Lys, Det
Divine Light Mission er en gurubevægelse, hvor guruen hævder, at han er universets herre og Guds stedfortræder. Bevægelsen er præget af forskellige yoga--teknikker, som skal forårsage, at udøveren ser det guddommelige lys og høre himmelsk musik. Det Guddommelige Lys tror, at mennesket genfødes flere gange, og at frelse kun kan ske ved troen på og kendskabet til det guddommelige lys' guru. Frelsen består i, at mennesket slipper ud af den endeløse række af genfødsler.
Gud er ikke en person, men derimod energi. Mennesket er en del af denne energi. Det er ikke nødvendigt med en frelser eller syndsforladelse, men derimod skal menneskene gøres opmærksom på deres egne guddommelige evner.
I november 1973 forventede man, at tusindårsriget i Åb. 20 ville begynde, og man troede, at der i den forbindelse ville komme repræsentanter fra rummet for at overvære denne begivenhed. Det Guddommelige Lys lejede derfor Houston Astronome, og man forventede, at over 200.000 mennesker ville komme for at overvære denne store begivenhed. Der kom knapt 20.000 og ingen fra rummet!
Bevægelsen ejer en lang række store virksomheder, fx et flyselskab, et forlag, et filmselskab, en elektronikvirksomhed, adskillige autoværksteder, vaskerier, fødevarekæder og vegetarrestauranter.
I Danmark har Det Guddommelige Lys 100 disciple (tilhængere) og på verdensplan er der 7 mio.


Guds Børn = Familien
Guds Børn og Kærlighedsfamilien er en og samme bevægelse. Men det er ikke en gruppe af kristne mennesker, der søger at fortælle andre om kærlighed på en bibelsk måde. Kærlighed bør være noget godt, noget dejligt, noget alle burde stræbe efter. Hos Kærlighedsfamilien er det nærmest det modsatte og har derfor ikke noget at gøre med det, som langt de fleste mennesker forbinder med kærlighed.
Kærlighedsfamilien bruger kærlighed og sex som lokkemidler. Mange af kvinderne i denne organisation arbejder med at ``fiske'' sjæle ved at gå i seng med dem, de kommer i kontakt med. Det er ikke kun voksne, men også børn, der bruges på denne måde. Mange piger er kun 12 til 14 år, når de bliver sendt ud for at fiske for første gang. Ca. 70æ af kvinderne og børnene i kærlighedsfamilien arbejder som fiskere (ludere om man vil). De må ikke bruge nogen form for beskyttelse, hvilket medfører, at de fleste kvindelige medlemmer føder mange børn med mange forskellige fædre. Værst er dog de kønssygdomme, denne form for medlemshverve medfører.
En kvindes vigtigste opgave er ifølge Kærlighedsfamilien at være et sexobjekt for mænd. Hun skal lægge op til sex blandt andet ved at iføre sig tøj, der gør hendes krop tiltrækkende.
Kærlighedsfamilien anvender også sex i de billeder og tegneserier, der indgår i deres hverveprogram. Mange af disse billeder er desuden med et religiøst motiv og er derfor efter traditionel kristen opfattelse gudsbespottende.
I det hele taget kan det siges, at Kærlighedsfamilien er en gruppe mennesker, der på mange måder opfordrer andre til seksuelle handlinger, og derved kan de ødelægge både enkeltpersoner og familier.
Mange i bevægelsen tror selv, at de er de eneste sande kristne, der er i verden i dag. At de er Guds talerør og den eneste sande fortolker af Biblen. Biblen bruges oftest på en måde, der er gudsbespottende og pornografisk. Kærlighedsfamiliens leder skriver nogle breve (MO--breve) til sine medlemmer. Disse breve er opdelt i vers ligesom Biblen, og medlemmerne henviser til disse som en mere nutidig udgave af Biblen.
For at blive medlem af Kærlighedsfamilien skal man underskrive en erklæring om, at man overdrager alt hvad man ejer til Kærlighedsfamilien. Tilsvarende vil alt hvad man senere måtte komme til at eje ved arv eller på anden måde, også tilhøre Guds Børn. Som nyt medlem skal man også underskrive en erklæring om, at alle de breve og pakker, der kommer, må åbnes og undersøges -- også selv om de er personlige.
Gud Børn bor ofte i kolonier, der er afspærrede med et højt hegn og skilte med ``Adgang Forbudt''. Guds Børn tror, at kommunisterne vil overtage styret på verdensplan, og at slaget ved Armageddon (Åb. 16) vil finde sted, når Rusland invaderer Israel.
Libyens oberst Gadaffi betragtes af Kærlighedsfamilien og især af familiens leder og guru som en central skikkelse og som guds profet.
Her i Danmark er der et halvt hundrede medlemmer. På verdensplan er der 2 mio.


Guds Kirke (Armstrong)
Guds Kirke eller Guds Verdenskirke er to navne for den gruppe, som et par hundredetusinde af Herbert W. Armstrongs tilhængere tilhører. I Danmark er der 110 medlemmer.
Armstrongs tilhængere driver en omfattende virksomhed fra over 300 radiostationer, som er spredt ud over hele jorden. Desuden bringer over 100 tv--stationer Armstrongs budskaber ud over USA og Canada.
Af de trospunkter, som forkyndes gennem radio og tv, kan nævnes, at Jesus opstod som en ånd og ikke som et menneske. At der ikke er frelse ved Jesu død på korset, men ved at overholde budene. Den endelige guddom vil bestå af Gud Faderen, Guds søn Jesus Kristus og så alle, der tror på og følger Armstrongs lære, og som holder budene. Mennesket vil efterhånden, som de går frem ad denne vej, blive som Gud. Som mennesket er, var Gud engang. Som Gud er, vil mennesket blive. Nogle af tilhængerne helligholder lørdagen i stedet for søndagen.
Månedsbladet "The Plain Truth" udgives af Guds Kirke i et meget stort oplag og på flere forskellige sprog. I Skandinavien er bladets navn "Den Enkle Sannhe".
Armstrong har flere ting til fælles med Jehovas Vidner. Blandt andet er de enige om, at de andre kirkesamfund er djævelens opfindelser. De tror, at jul, påske og pinse er djævelens helligdage og derfor ikke bør fejres. Harmageddon og fastsættelse af et årstal for Jesus komme, er de også fælles om.


Guds Kirke (Holiness)
Guds Kirke (Holiness) tror, at frelsen sker i 3 trin: Omvendelse, helligelse og åndsdåb. Kirken ligner på mange måder Pinsebevægelsen. Den har i Danmark 2 menigheder med tilsammen 32 medlemmer. På verdensplan har den over 30.000 kirker med over 7 mio. medlemmer.


Guds Menighed
Efter Guds Menigheds opfattelse er den sande kirke ikke en, organisation med medlemmer, men Kristi legeme. Alle, der bekender sig til at tro på Jesus Kristus og hans død og opstandelse, er en del af Guds Menighed. Selv om Guds Menighed ikke har medlemmer, er der alligevel mindst 3.500 menigheder med 1,5 mio. aktive tilhængere fordelt i 68 lande. I Danmark er der 300 tilhængere.
Guds Menighed tror på Jesus snarlige komme og anti--darwinisme. De afviser alle bekendelser og faste ordninger, men lægger i stedet vægt på at bevare en helt fri og åben menighed, hvor voksendåb og nadver, nogle gange med fodtvætning, er det centrale.


Guds Verdenskirke
Se Guds Kirke (Armstrong).


Hare Krishna
Hare Krishna (ISKCON) går ind for en sund levevis og er derfor vegetarer. En af baggrundene for dette er deres tro på genfødsel. Hvis nu en af deres kære, et familiemedlem eller en god ven er blevet genfødt i et dyr, og man så spiste det, ville det sige, at man spiste en af sine kære, hvilket man ikke ville kunne acceptere.
Bevægelsen tager afstand fra tobak, alkohol, kaffe og narkotika. For Hare Krishna er hygiejnen i højsæde, og mange af disciplene tager brusebad 3 gange om dagen. Spil om penge er lige som sex før ægteskabet forbudt. Sex er en ting, som Hare Krishna ser på med meget stor alvor. Det er kun tilladt, når det ønskes, at hustruen skal blive gravid, og derfor må det kun ske på de tidspunkter, hvor der er størst sandsynlighed for dette. I det hele taget må seksuelt samvær ikke ske for fornøjelsens skyld.
Disciplene fra Hare Krishna går ofte klædt i en orange dragt. Mændene er kortklippede eller skallede, bortset fra en enkelt lille hårlok. Det er dog ikke altid, at dette er synligt, da mange af dem til daglig anvender en paryk.
Den oprigtige Hare Krishna mand bruger nogen tid hver morgen og aften sammen med sin hustru og børn til studie og bøn. En bestemt bøn -- mantra -- skal bedes 1.728 gange hver dag. Alene dette tager omkring 2 timer. De ledende disciple omtales med ordene "Hans Guddommelige Nåde".
Man kan ofte se Hare Krishna disciplene komme dansende og syngende hen ad gaden. Dette gør de for at vise deres glæde og tro. Men også for at gøre opmærksom på, at der om søndagen holdes en glædesfest med et foredrag om genfødsel eller meditation, der afsluttes med et vegetabilsk festmåltid. For at tjene til livets ophold og de forskellige aktiviteter, som de afholder, sælger de bøger og grammofonplader, enten ved gadesalg eller ved husbesøg.
Hare Krishna har hver dag radioudsendelser fra deres eget studie i København. I Brørup har de deres eget økologiske landbrug.
Bevægelsen er hinduistisk, selv om de ikke altid er lige glade for at høre dette. På verdensplan er der 4 mio. disciple og i Danmark 138. Biblen, Koranen og lignende bøger indeholder en åndelig viden, men den virkelige viden findes kun i vedaerne --de gamle indiske skrifter. I disse er fx sjælens uafbrudte vandring fra det ene til det andet legeme beskrevet. Sjælen er uforanderlig og udødelig. Når livet er slut, forlader sjælen den døde krop og rejser til en ny krop. Sjælen sover aldrig og er altid aktiv.


Healing
Healing er ikke i sig selv en religion. Men når emnet alligevel er medtaget her, skyldes det, at der er mange forskellige trossamfund, bevægelser og enkeltpersoner, der arbejder med en eller anden form for healing. Og disse har ofte en form for religion bag sig, selv om det ikke er altid, at healeren vil indrømme det.
Rundt omkring i landet er der specielt i de senere år oprettet det ene helsecenter efter det andet. I de fleste byer er der en helseklinik. Udbudet af alternative helbredelsesmetoder er meget stort. Akupunktur, antroposofisk helbredelse, biofeedback, biorytmer, elektroterapi, farveterapi, healing, homøopati, hypnose, meditation, pyramideenergi, vegetarisme, Vacusac behandlinger, yoga, zoneterapi og mange flere.
Nu må man ikke tro, at det alt sammen er noget, man skal holde sig langt væk fra. Hvis det bare var sådan, var det meget enklere. Men desværre er det således, at det ofte er en meget uigennemskuelig blanding af godt og skidt.
Mange religiøse samfund udfører helbredelser ved håndspålæggelse eller ved andre former for berøring. Mange mennesker har rejst meget langt for at komme til en person med helbredende hænder. Nogle har ofret mange penge på at komme til en healer på Filipinerne eller et andet sted. Det er dog ikke nødvendigt at rejse ud af landet for at komme til en sådan healer, da der er adskillige af dem her i landet. Fx er der flere af præsterne inden for Pinsevækkelsen, der er fuldt på højde med de healere, der er andre steder i verden. Også inden for Folkekirken er der enkelte præster, der mener at besidde den samme evne.
Både de præster, der tilhører Folkekirken, og dem, der tilhører Pinsevækkelsen mener, at den form for helbredelse, som de foretager, sker på et kristent grundlag. Men der er ingen forskel på dem og de healere, der arbejder på Filipinerne, Sydamerika, Afrika og andre steder. Mange healere mener, at universets kræfter overføres gennem dem til den syge, når de lægger deres hænder på et sygt menneske.
Hinduisme, buddhisme, taoisme og spiritisme er de religioner, der er grundlaget for healerens virke. Det er dog de færreste healere, der selv er klar over, hvad de i virkeligheden arbejder med. De har ikke set helheden, men kun nogle få af de mange brikker, der er i dette store puslespil.
Den kraft healeren benytter sig af, er den kraft, der hos hinduisterne, taoisterne, buddhisterne og flere okkulte bevægelser kaldes for "kundalini". Det betyder den "sammenrullede", og det vil sige slangekraften. Det er denne slangekraft, der hos healerne kaldes for energi. Det er menneskets egen kraft, der er i centrum hos healeren, og ikke Guds kraft.
Den berøring, som healeren foretager, udføres ofte sammen med en form for yoga--teknik. I virkeligheden er det slet ikke helbredelse eller sundhed, der er det endelige mål for healeren, men derimod udødelighed og guddommeliggørelse. En alvorlig psykisk nedtur kan være en af følgerne efter et besøg hos en healer.
Her i landet er der et par healingcentre (Odense og Århus), det vil sige steder, hvor der uddannes healere. Det er Shan-bevægelsen, der driver disse healingcentre. Ud over dette kommer Shan også rundt i landet for at holde foredrag om healing, meditation, menneskets aura (udstråling), samarbejde med rumvæsener, genfødsel og sjælevandring. Shan-bevægelsen mener, at indgangsporten til den himmelske verden går gennem Shan, "The Rising Light". Det store hvide broderskab og menneskeheden er nu begyndt at smelte sammen og jorden vil, efter Shan-bevægelsens opfattelse, i løbet af nogle tusinde år blive omdannet til en lysende planet af kærlighed.


Healthy-Happy-Holy Organisation
Se 3HO.


Herrnhuterne
Se Brødremenigheden.


Hinduer
Hinduisme er en kompleks religion og i det hele taget en religion, der er delte meninger om. Kristendom og Islam kan føres tilbage i historien, og deres opståen kan dateres, men med hinduisme er det anderledes. Dens begyndelse og opståen fortaber sig i fortidens mørke. Kristendom og Islam har nogle grundliggende trospunkter. Det har hinduismen ikke. Hinduerne har vedaerne, upanishaderne og flere lignende skrifter, men ingen af dem indtager den samme plads for hinduer som Biblen gør for de kristne eller som Koranen gør for muslimerne.
Hinduernes højeste gud Brahman er meget upersonlig og er ikke hinduernes eneste gud. Hinduerne har mange guder og gudinder. Vishnu og Shiva er et par af de mest kendte.
Shiva ses ofte med en trekløftet fork, en slange og en dragt lavet af skindet fra et vildt dyr. Midt i panden er der et magtfuldt tredie øje, som kan knuse alt.
Vishnu ses ofte med en lotusblomst, en konkylie, en diskos og en kølle. Diskossen bruges til at kaste efter det onde, som Vishnu hjælper mennesket imod.
Af andre guder kan nævnes: Parvati, der er Shivas' hustru. Optræder nogle gange som Durga og Kali. Lakshmi er Vishnu's hustru. Ganesa er guden med elefanthovedet. Hanuman er en meget populær abegud. Brahma var engang en af de vigtigste guder, men indtager i dag kun en mindre plads.
Genfødslen er en meget vigtig del af den hinduistiske tro. Det er den samlede sum af menneskets handlinger, tanker og tale - gode som dårlige - der bestemmer ikke om, men hvordan det enkelte menneske skal genfødes. Det bestemmer, om det skal være som en gud, i en højere kaste (som et bedre menneske), i en lavere kaste eller som et dyr.
Foruden de gode gerninger for at blive genfødt til et bedre liv, har yoga stor betydning. Ved at dyrke yoga kan sjælen finde ro og komme ud af den uendelige række af nye fødsler (se også under yoga). Enhver har efter den hinduistiske opfattelse evnerne og mulighederne i sig selv for at opnå et guddommeligt liv gennem sine handlinger.
Der er fire trin i en hindus liv. At være elev. At være husholder. At være eneboer. Og at være omvandrende hellig mand. De fleste hinduer når kun til det andet trin, at bliver husholder. Kun nogle ganske få når at blive en omvandrende hellig mand.
Floden Ganges er uden sammenligning hinduernes vigtigste rejsemål. Årsagen er, at hinduerne betragter floden som hellig, og de tror, at flodens vand kan rense dem for synd.
Hinduisme er som nævnt mange forskellige ting, og der er mange forskellige retninger inden for Hinduismen. Dette har medført, at vesten specielt i de senere år er blevet invaderet af hinduistiske bevægelser. Det er dog sjældent som ren hinduisme, men snarere som en eller anden nyreligiøs bevægelse. Men som hinduerne siger, er det ikke navnet, men troen, der er det afgørende.
Udbredelsen af den hinduistiske livsform sker ofte for skatteydernes penge i form af yoga- og meditationskurser under fritidsloven, hvor deltagerne langsomt men sikkert ledes ind i den hinduistiske livsstil og tankegang -- uden de selv er klar over det. Lederne af disse kurser benægter hårdnakket, at det har noget som helst med religion at gøre. Om de har ret afhænger af, om man betragter hinduisme som en religion eller en livsstil.
I Danmark er der 1.100, der er bevidste hinduer, men antallet af danskere, der lever efter den hinduistiske livsstil er over 10.000. Nogle mener endda, at tallet er nærmere 100.000. Mange af disse er at finde i de nyreligiøse bevægelser, hvor sjælevandring og yoga er nogle af grundpillerne. På verdensplan er der 700 mio. hinduer.


 Home Church
Se Tongil--bevægelsen.


Huguenutterne
Se Reformerte Kirke, Den.


Hunger Project
At hjælpe de sultne (hungrige) er noget, der optager mange mennesker. Mange er derfor lydhøre, når personer fra fx Hunger Project præsenterer deres budskaber om en verden uden sult. Interesserede opfordres dels til at støtte projektet økonomisk, men hovedsagelig til at komme på et weekend kursus. På sådanne kurser undervises der i forskellige former for tankekontrol, hypnose og yoga.
Ved en nærmere undersøgelse af Hunger Project viser det sig, at formålet slet ikke er at hjælpe sultne mennesker, men derimod at få så mange som muligt til at deltage i deres kurser. Derved bringes tilhængerne til at yde endnu større økonomiske bidrag.
Efter Hunger Project's egne oplysninger er der 1.000 danskere, som har været på et eller flere af projektets kurser. På verdensplan er det 3 mio.


Hvide Marker
Se Kristent Fællesskab.


Indre Mission
Når man læser Indre Missions bog "Indre Mission i en ny tid", får man uværgerlig en kraftig fornemmelse af, at bølgerne til tider går ret højt. Fx når der har været debat om emner som kvindelige præster, skilsmisse blandt præster, dåben og lignende emner. Ved at få renset luften på denne måde har man modsat mange andre samfund fået nogle faste holdepunkter. I modsætning til mange andre trossamfund, hvor man har tilladt og stadig tillader enhver at have sin egen personlige tro og standpunkt til flere af de væsentlige trospunkter. Til gengæld har dette så medført en stor forvirring om, hvad det egentlig er, man tror på i disse samfund.
En interessant ting er, at man ikke kan blive medlem af Indre Mission, idet Indre Mission består af en forening uden medlemmer. Ingen er forpligtet til at yde noget eller til at medvirke til noget. Alle står helt frit. Dette lyder for de fleste som noget, der slet ikke kan lade sig gøre. Som noget helt forrykt.
Hvis man spørger Indre Mission, hvordan det kan lade sig gøre, får man svaret "tillid"! Tillid til, at luften bliver renset, når det er nødvendigt. Tillid til, at den moralske fane holdes højt. Her kan nævnes AIDS-- kampagnen, hvor Indre Mission åbent har bekendt kulør som et af de eneste trossamfund i Danmark. Tillid til, at man gør et aktivt arbejde for at hjælpe de unge til at danne en god og stærk moralsk karakter. Dette har man blandt andet gjort ved at oprette 27 ungdoms-- og efterskoler. Tillid til, at der også er gode positive muligheder for beskæftigelse i fritiden. For aktivt at gøre noget på dette område har bevægelsen bibelcampings, højskoler, musik-- og bogforlag, missionshoteller og lignende.
Indre Mission har sit eget filmselskab, Felix--film, hvorfra der udlejes og vises film for et stort publikum. Ud over alle disse ting har bevægelsen 760 missionshuse, 120 lønnede fuldtidsmissionærer samt 40 på deltid. I Danmark er der omkring 300.000, der tilhører Indre Mission.


IRFF
Se Tongil-bevægelsen.


Irvingianerne
Se Katolsk-apostolske Kirke, Den.


ISKCON
Se Hare Krishna.


Islam
Islam er den yngste af de store religioner. Hinduisme, buddhisme, kristendom og jødedom er væsentlig ældre. Islam har sit udgangspunkt i en blanding af jødedom og kristendom.
Islam er et arabisk ord, som betyder underkastelse, lydighed og hengivelse til Gud. Islam er en livsstil, hvor tro og handlinger følges ad. En person, der accepterer den islamiske livsstil og lever derefter, er en muslim.
Nogle mener, at Islam ikke er en religion, idet det ikke kun er muslimernes tro, der bestemmes af Allahs lov (Koranen), men også de politiske og økonomiske forhold. Koranen er for muslimerne den hellige bog, og den anses for at være Guds ord. Koranen behandles af muslimerne med meget stor ærefrygt. Der må fx ikke lægges noget oven på Koranen. Mangel på ærefrygt over for Koranen er det samme som mangel på ærefrygt over for Gud.
På grund af Koranens hellighed er der modvilje mod at oversætte den til andre sprog. Arabisk er Guds sprog, og mange af ordene er meget vanskelige at oversætte helt præcist. Derfor er de få oversættelser, der er af Koranen, fyldt med fodnoter. Således fylder den danske oversættelse fra 1967 3 bind på ialt 1300 sider. Den arabiske udgave af Koranen er lidt mindre end Det Ny Testamente. Det er kun den arabiske grundtekst, der kan bære navnet Koranen.

Islam hviler på fem søjler:
1. Den islamiske trosbekendelse. Der er ingen Gud uden Allah, og Muhammed er hans profet. Trosbekendelsen skal siges på arabisk og i vidners nærværelse.

2. Bøn. Der skal holdes bøn fem gange om dagen (ved solopgang, middag, om eftermiddagen, ved solnedgang og om aftenen). Man skal altid være vendt mod Mekka.

3. Almisse. Der bestemmes en procentsats (2,5 %) af indtægten, som skal gives til videnskabelige, undervisnings-eller sociale formål.

4. Faste. I måneden Ramadan fastes der fra solopgang til solnedgang. Fasten består ikke blot i at afholde sig fra at spise og drikke, men også fra svæve frit i ing. Formålet med fasten er at lære at undertvinge lidenskaben og opøve selvkontrol og selvfornægtelse. Derudover også at få en fornemmelse af, hvordan det er ikke at have mad nok. Hvis man er syg eller på rejse, kan der fastes et tilsvarende antal dage på et andet tidspunkt af året. Det islamiske år regnes ikke efter solåret, således som det er tilfældet for Danmark og mange andre lande, men efter måneåret. Da måneåret er en halv snes dage kortere end solåret, forskydes Ramadan i forhold til vort år. Fasten vil således i løbet af nogle år have været på alle tider af året.

5. Pilgrimsrejsen. Det er en muslims pligt En gang i sit liv at foretage en rejse til Mekka, muslimernes hellige by. Der skal udføres forskellige ceremonielle handlinger, blandt andet skal der vandres syv gange rundt om Kabaen, og den sorte sten skal kysses. Med de moderne transportmidler, der er nu til dags, er det blevet meget lettere og hurtigere at foretage denne rejse. Før i tiden kunne den godt tage et helt år, ja måske mere.

Fredag er muslimernes hellige dag, hvor der afholdes en særlig gudstjeneste. Muhammed regnes af muslimerne for en profet på lige fod med Abraham, Moses, Johannes, Jesus og flere andre.
Et eksempel på den islamiske livsstil er, at kvinderne af de muslimske mænd betragtes som fristere. De har en uimodståelig tiltrækkende kraft, der gør de muslimske mænd seksuelt ophidsede, og som de skal undertrykke. Kvinderne undgår dette ved at tilsløre sig og skjule alt, hvad der kan virke ophidsende på mænd. Når muslimske mænd ser piger og kvinder, der ikke søger at skjule d)t, der kan virke tiltrækkende, opfatter de det som en invitation til intim kontakt. En kontakt, der skal udnyttes. At ændre på denne opfattelse er lige så vanskelig, som at få danske piger/kvinder til at tilsløre sig.
Inden for Islam er der som ved andre store religioner flere retninger. Sunniterne er den største gruppe. Shiiterne og Sufierne er andre hovedretninger. Nogle af disse retninger er meget militante og udkæmper blodige kampe, udfører terrorhandlinger, flykapringer og andre voldelige handlinger. Alt sammen sker det i troen på, at det er Allahs vilje, og at de derved fremmer fred og retfærdighed.
Islam er den hurtigst voksende religion i verden. I tiden fra 1970 til 1985 voksede Islam med over 350 mio. tilhængere på verdensplan. Det vil sige med næsten lige så meget som alle de øvrige trossamfund tilsammen. I dag er der over 900 mio. muslimer i verdenen. Islam er nu den næststørste religion i Europa.
I Danmark er det også den religion, der vokser hurtigst. Det skyldes for en stor dels vedkommende flygtninge og gæstearbejdere. Herhjemme er der nu 48.000 muslimer (1988). De har 25 moskeer eller andre former for mødesteder.
Islam har lært at udnytte det moderne samfunds svaghed med hensyn til normer og disciplin. Mange, specielt unge, søger faste normer og en fast disciplin. Dette tilbyder Islam, der har et fast skema med normer og underkastelse af Allahs vilje.


Jehovas Vidner
Jehovas Vidner er kendt af de fleste, men ikke altid for noget positivt. Jehovas Vidner er overbevist om, at det er dem, der har sand heden, men alligevel ændrer de jævnligt på deres trospunkter, ligesom man ofte får meget modstridende forklaringer, når man stiller forskellige Vidner det samme spørgsmål.
Navnet Jehova er af stor betydning for de fleste i bevægelsen. De mener, at det er navnet på Gud Faderen og kun på ham, ikke på sønnen Jesus eller et fællesnavn. I bladet ``Guds navn der vil bestå for evigt'' søger Jehovas Vidner at forklare, hvorfor de bruger navnet Jehova i stedet for Herre og Gud. I dette blad kan man læse, at Guds navn (Jehova) bortset fra en forkortet form i Åbenbaringens Bog ikke forekommer i et eneste af de gamle græske håndskrifter, der i dag kendes som Det Nye Testamente. Dette kan undre meget, når Jehovas Vidner samtidig bruger navnet Jehova 237 gange i deres egen oversættelse af Det Nye Testamente.
Jehovas Vidner forklarer mange gange i deres bøger og blade, at de ti bud, der blev givet på Sinai Bjerg (2. Mosebog 20,2 til 17) ikke er gyldige mere. Ikke desto mindre konkluderer de i ovennævnte blad, at det er ved at holde loven (2. Mos. 20,2 til 17), at man viser den rette respekt og ærefrygt for navnet Jehova. Holder man derimod ikke Guds lov, vanhelliger man navnet Jehova.
Jehovas Vidner indtager på flere måder en særstilling inden for de religioner, der bekender sig til at tro på Biblen, og som helt eller delvis bruger den som grundlag for deres tro. For bevægelsen er Jesus ikke Frelseren på samme måde, som han er det for de kristne. Dette skyldes, at Jesus ikke indtager nogen særlig stilling i Vidnernes tro. De anser ikke Jesus for at være Gud eller guddommelig. Korset er blevet skiftet ud med en pæl. Vidnerne betragter heller ikke sig selv som kristne. De bygninger, der anvendes til gudstjeneste, kaldes ikke for kirker, men for rigssale.
Der er mange forskellige måder at tolke Biblen på, men vidnernes evne til at få de forskellige symboler og tekster til nøjagtigt at sige det, som de selv ønsker, er helt enestående. De er da også blevet beskyldt for at svindle og forfalske klare bibeltekster.
Når man ser Jehovas Vidners blade " Vågn Op" og "agttårnet" eller deres mange bøger, er det iøjnefaldende så upersonlige disse er. Der er ingen angivelse af, hvem der har skrevet de enkelte artikler eller bøger. Illustrationerne er oftest kolde og uden liv. Møderne i Rigssalen er for de fleste udenforstående følelsesløse. Prædikenen er nærmest som en forelæsning.
Nogle af Jehovas Vidners trospunkter er, at det kun er 144.000, der kommer i Himmelen, og det er det enkelte medlem, der selv afgør, om han eller hun er blandt de 144.000. De nægter militærtjeneste, nægter at modtage blod, fx efter en ulykke, stemmer ikke ved politiske valg og fejrer ikke jul. Jehovas Vidner afviser troen på kødets opstandelse og mener, at Jesu komme er usynlig og allerede er sket, samt at jorden i løbet af tusindårsriget vil blive et paradis. De har dåb ved neddykkelse under vand og opfatter Jesus som en ånd.
Jehovas Vidner har flere store forlag, hvorfra der udgives bøger og blade. De arbejder i 74 lande og har 3 mio. medlemmer på verdensplan. I Danmark er der 15.000 medlemmer fordelt på 235 menigheder.


Jesu Kristi Kirke
Se Mormonerne.


Jøder
Jøderne betragtes af mange som et særligt folk. De indtager på mange måder en særstilling, ikke blot på det religiøse område, men også på mange andre områder. Jøderne er samtidig en nation og et trossamfund.
Som trossamfund har jøderne bestået i mere end 3.000 år som Et folk og Et trossamfund. Og dette på trods af, at der har været ihærdige forsøg på at udrydde dem. De er blevet forfulgt, spredt, isoleret og dræbt i gaskamre. Men alligevel har denne forholdsvis lille gruppe på 17 mio. jøder overlevet. Mange andre større folkeslag, nationer og trossamfund er opstået for så efter nogen tid fuldstændigt at blive udryddet eller opslugt af andre befolkningsgrupper.
Forklaringen på jødernes overlevelse skal måske søges i det forhold, at de var et af Gud udvalgt folk, og at de med moseloven som grundlag havde nogle af de mest væsentlige love og bestemmelser for et samfunds beståen.
Jøderne har ikke blot formået selv at bestå og at overleve, men de har også været udgangspunkt for to af de største verdensreligioner: Kristendom og Islam. 40æ af alle jøder lever i dag i USA, og det er flere, end der bor i selve Israel.
Den bygning, der bruges til gudstjeneste og andre religiøse sammenkomster kaldes ikke en kirke, men en synagoge. Der er inden for jødedommen flere hovedretninger. Herunder Den liberale reform jødedom, hvor mænd og kvinder godt må sidde side om side under gudstjenesten, og der må benyttes orgelmusik og salmesang. Derimod holder man meget strengt på de forskellige forskrifter og pligter, fx omskærelsen, sabbatten og vedrørende urene dyr.
I Danmark er der 7.250 jøder.


Karismatiske Bevægelse, Den
Den Karismatiske Bevægelse ligner på mange måder Pinsevækkelsen, men består af både protestantiske, katolske og andre kirkesamfund. Den Karismatiske Bevægelse er ikke en selvstændig kirke eller menighed, men en bevægelse, der går på tværs af mange af de eksisterende kristne trossamfund.
Bevægelsen er blandt andet kendt for store religiøse møder, hvor flere forskellige trossamfund medvirker. Under disse møder opleves Helligåndens gerninger i form af tungetale, helbredelser, åndsdåb etc.


Katolsk-apostolske Kirke, Den
Den Katolsk-apostolske Kirke har også navnet Irvingianere. I begyndelsen af dette århundrede og indtil midten af halvtredserne var der 30 katolsk- apostolske menigheder her i landet med 3.500 medlemmer.
Det var forventningen om Jesu komme, der var årsag til dette samfunds oprettelse. Her kaldte man fra 1826 til 1835 tolv apostle som et led i forberedelserne til Jesu komme. Men da Jesus ikke kom på det forventede tidspunkt, og da apostlene en efter en døde, uden der blev valgt nye, smuldrede grundlaget for kirken. De fleste af medlemmerne er nu at finde i den Katolske Kirke og Folkekirken.


Katolske Kirke, Den
Hovedansvaret for den Katolske Kirkes ledelse er hos paven og hans embedsmænd. Når paven udtaler sig i spørgsmål angående troen, siger man derfor, at han udtaler sig "ex cathedra''. I sådanne tilfælde er der tale om en ufejlbarlig udtalelse. Den Katolske Kirke kan ikke tage fejl i vigtige spørgsmål og slet ikke, når det har med den fælles tro at gøre. Biblen og traditionerne sidestilles og er lige. Det er kun den Katolske Kirke, der kan udlægge og forstå Biblen på den rette måde.
Den Katolske Kirke går ikke direkte ind i politik, men har dog klart udtalt sig om menneskerettighederne, nedrustning, atomvåben og andre vigtige emner. Kirken ejer enorme rigdomme i form af banker og virksomheder. Selv om den ikke kan gå direkte ind i politik, er den dog med næsten 900 mio. medlemmer på verdensplan en magtfaktor, også i det politiske spil. Kirkens stilling til Sovjetunionen og dermed til kommunismen har været meget afvisende, men i de senere år er der sket en tilnærmelse og dermed en bedre forståelse og et bedre forhold til de Østeuropæiske regeringer.
Paven vælges for livstid. En helgen er et menneske, der har levet sit liv på en sådan måde, at kirken mener dette menneske nu er hos Gud. Blandt helgenerne indtager Maria, Jesus moder, en særstilling.
Intet menneske frelses uafhængigt af andre. Alle troende hører sammen, og der er et samspil mellem levende og døde. Det er derfor muligt for de døde at gå i forbøn for de levende, og modsat er det muligt for de levende at gå i forbøn for de døde. Mennesket har efter kirkens opfattelse en udødelig sjæl.
Den Katolske Kirkes lære om skærsilden har været meget omdiskuteret, men kirken holder stadig fast ved den.
Kirken udfører et stort arbejde blandt flygtninge og gæstearbejdere. Man kontakter hurtigst muligt de fremmede og tilbyder dem både økonomisk og social hjælp. Det er derfor ikke mærkeligt, at en stor del af de katolikker, der er i Danmark, ikke er danskere.
Her i landet er der 50.000 katolikker. Disse er fordelt i 52 menigheder. Den Katolske Kirke i Danmark har 24 skoler med ialt 8.000 elever. Den har desuden 11 børnehaver, 10 plejehjem, 3 forlag, 2 sygehuse og et lejrcenter for børn og unge.


KFUM og KFUK
KFUM og KFUK er to børne-- og ungdomsbevægelser, der er med i de to store verdensomspændende organisationer YMCA og YWCA. Bevægelserne er kendte for mange forskellige aktiviteter i Danmark, herunder en spejderafdeling med over 30.000 medlemmer, et idrætsforbund med 200 foreninger, en A-ring for alkoholmisbrugere, 25 soldaterhjem, 23 ungdomscentre og fritidshjem, 12 pensionater og 9 ungdomshjem.
Derudover driver KFUK flere kontaktcentre for nødlidende kvinder i København.


Kirkelig Oplysningsforbund
Se Tongil-bevægelsen.


Kirkeligt Centrum
Kirkeligt Centrum er en folkekirkelig vækkelsesbevægelse (på linie med Grundtvigianere og Indre Mission). Kirkeligt Centrum betragter kirken som det samlende midtpunkt og virker derfor for, at de kristne grundtanker skal præge det sociale og det politiske liv.


Kristen Videnskab
Kristen Videnskab (Christian Science) mener, at helbredelse er kendetegnet på, at de er den sande kirke. Derfor praktiserer bevægelsen helbredelse. Nogle personer i menigheden virker som helbredere, og ved mange af deres møder bliver der aflagt vidnesbyrd og udført helbredelser. I England er der over 1.000 udøvende helbredere. Bogen ``Videnskab og helse'' er en af Kristen Videnskabs vigtigste lærebøger, og den indeholder en forklaring til Biblens tekster.
I Danmark har Kristen Videnskab 3 kirker og omkring 100 tilhængere. På verdensplan er der 3.300 kirker i 59 lande og medlemstallet er omkring de 2 millioner.


Kristensamfundet
Se Antroposofisk Samfund.


Kristent Fællesskab
Denne kirke er hovedsagelig opstået af et ønske om et mere effektivt missionsarbejde. Ønsket er primært opstået ud fra Jesu ord "... Se, jeg siger jer, opløft jeres øjne og se, at markerne er hvide til høst" (John. 4,35). Derfor bliver Kristent Fællesskab også kaldet Hvide Marker. Derudover har Fællesskabet et ønske om en større enhed inden for de kristne kirker.
Kristent Fællesskab ligner på mange måder Missionsforbundet, og man har lige som dem valgfrihed mellem at lade sine børn døbe som spæd, eller vente til de bliver voksne. De fleste foretrækker en voksendåb, da de mener, at den er mere bibelsk end barnedåben.
Fællesskabet virker blandt andet i Marokko, Indien og Pakistan.


Kristi Disciple
Se Kristi Menighed.


Kristi Kirke
Se Kristi Menighed.


Kristi Menighed
Kristi Menighed, Kristi Kirke og Kristi Disciple er her omtalt under et.
Hver menighed i kirken er en enhed i sig selv med et selvstændigt styre. Der er ikke noget jordisk hovedkvarter og der er ingen registrering af medlemmer. Af trospunkter kan det nævnes, at de har voksendåb og hver søndag er der mindemåltid (nadver). I Kristi Menighed stod man sammen og kæmpede for negerslaveriets ophævelse. Der har dog været indre splittelser, blandt andet om brugen af orgler i kirken.
Over 300 forskellige radiostationer i USA, Canada, Liberia, Nigeria og på Bermuda udsender menighedens budskab, og man regner med at have over 300 mio. lyttere. Her i Danmark har menigheden en telefonandagt og udgiver bladet "På Bibelsk Grund". Der er menigheder i Århus og Odense med ialt 200 medlemmer. På verdensplan er der 2 mio. medlemmer.


Kvækerne
Søgerne, Vennernes Samfund og Lysets Børn er forskellige navne kvækerne bruger. De har ingen ydre form for gudsdyrkelse. Det medfører, at de hverken har kirker, gudstjenester eller præster, ligesom de heller ikke har nogen fast trosbekendelse. Hvis en gruppe kvækere samles, kan det nærmest betegnes som en "indre" samling, hvor Gud taler personligt til hver enkelt. En sådan samling foregår derfor i stilhed, og det er ikke usædvanligt, at der ikke bliver sagt et eneste ord.
Kvækere går ofte i en ensartet klædedragt. De er meget aktive inden for fredsarbejdet og flygtningehjælpen, ligesom de ønsker en styrkelse af FN. Fængselsreformer og mellemfolkeligt samvirke er også områder, hvor kvækerne virker. I 1947 modtog kvækerne Nobels fredspris for deres hjælpeindsats. Selv om de nægter at deltage i krig, var kvækerne alligevel med i forreste linie ved ophævelsen af negerslaveriet. Mange andre samfund ville nok have stillet spørgsmål ved, om disse ting overhovedet kunne nytte. I stedet for at gøre dette gik kvækerne aktivt ind i disse opgaver.
På verdensplan er der 200.000 kvækere, hvoraf de 120.000 bor i Amerika. I Danmark er der 55 medlemmer, og der drives 3 skoler.


Kærlighedsfamilien
Se Guds Børn.


Lotus
Lotus er et af de nyeste skud på stammen af religiøse bevægelser i Danmark. Den har etableret sig med et center i Klampenborg og to timers fast sendetid i radioen hver aften.
Bevægelsen adskiller sig ikke væsentligt fra mange af de øvrige bevægelser i Danmark. De gennemgående temaer er healing, meditation, åndsvidenskab, astrologi og lignende emner.


Luthersk Missionsforening
Bornholmerne - eller Luthersk Missionsforening, som de nu kaldes - er en Indremissionsk bevægelse inden for Folkekirkens rammer. De opfordrer til en personlig tro på Jesus Kristus og til et liv i tjeneste for ham. Nogle af de udtalelser, der ofte høres i de Lutherske missionshuse er: Frelsen er vundet! Kristi soneoffer på korset har fuldbragt frelsen! Kom derfor som du er.
Missionsforeningen har 68 missionshuse og flere andre mødesteder. Medlemstallet er 7.000. Der er kun få fastansatte, og det er hovedsagelig frivillige, der i deres fritid er de bærende kræfter. Til trods herfor udfører Luthersk Missionsforening et stort børne-- og ungdomsarbejde, teltmission, forlagsvirksomhed og radiomission gennem Radio Norea i Haderslev. Derudover driver de et par efterskoler og en højskole.


Lærernes Missionsforening
Formålet med Lærernes Missionsforening er at samle lærerne i bøn og til at arbejde for en kristen mission. I Danmark er der 35 kredse med 1.200 medlemmer, hvoraf de 70 er missionærer. Foreningen har i årenes løb været med i flere større skoleprojekter i Afrika og Asien.


Martinus' Åndsvidenskab
Danskeren Martinus mente selv, at han havde fået overnaturlige evner efter, at han gentagne gange havde passeret den hvide ilddåb. Som den levende mester mente han, at han havde skuet ind i universets hemmeligheder. Her så han, at han var et udødeligt væsen, der efter at have været igennem en uendelig kæde af genfødsler nu selv var blevet lysets kilde.
Martinus har skrevet en hel del bøger, der er udkommet i flere lande. Grundtankerne i al hans forfatterskab er genfødslen og udviklingslæren. Alle skabninger, mennesker, dyr, planter og mineraler tilhører en og samme familie. Skabningerne udvikler sig fra primitive former for liv til dyr og videre til mennesker. Mennesket befinder sig nu i en overgangsfase fra dyr til menneske. Jordmenneskets energi (udviklingsenergi) skal koncentrere sig om at opfylde tilværelsens højeste kærlighedsbud. Disse er identiske med en tolvpunktsplan, hvoraf her skal nævnes et par af punkterne:

Skabelsen af et internationalt demokratisk verdensstyre.

Afskaffelse af private besiddelser og værdier til fordel for verdensstaten.

En afkortning af den materielle arbejdstid til fordel for studiedage og åndsforskning.

Martinus' hovedværk "Livets Bog" er på 7 bind med over 3.000 sider. I Danmark har bevægelsen et institut i København og et feriecenter ved Nykøbing Sjælland. Bladet Kosmos udgives af Martinus' tilhængere.


Meditation
Se Transcendental Meditation.


Metodisterne
Metodistkirken er en frikirke. Det vil sige, at den ikke er underlagt Kirkeministeriet eller staten. Til gengæld får den heller ikke nogen økonomisk støtte derfra.
Metodisterne ser det som deres hovedopgave at forkynde evangeliet og at gøre den kristne tro til noget personligt for den enkelte. Metodister lever efter hvad de selv siger efter den metode, som Biblen foreskriver. De prædiker omvendelse, frelse og et stærkt kald til et liv i fuldkommen hellighed i tanker, ord og handlinger.
Omvendelse er ikke det endelige mål, men derimod begyndelsen til et nyt liv, der kommer til udtryk i en anderledes livsførelse. Dette kaldes helliggørelse eller Helligåndens gerning i den troende. Omvendelsen bør efter deres mening ske omgående, når det bliver opfordret fra talerstolen. Ellers venter der et liv i helvede. Evangeliet og loven kan ikke skilles ad og skal derfor prædikes samtidig. Læremæssige spørgsmål vurderes ud fra Biblen, kirkehistorien, erfaringer og menneskets sunde fornuft. Metodisterne udfører et stort socialt arbejde for hjemløse, dårligt stillede og alkoholikere. De har en række børnehjem og hjem for ældre, samt alternative værtshuse, hvor der ikke serveres alkohol.
I Danmark er der 26 kirker, 25 præster og 5.200 medlemmer. På verdensplan er der 52 mio. medlemmer.


Missionsforbundet
Det Danske Missionsforbund (Frimissionen) er en evangelisk frikirke med 7.000 medlemmer, der er fordelt i 30 menigheder med lige så mange kirker eller missionshuse. Hver menighed er en selvstændig enhed. Det vil sige, at forbundsrådet (Missionsforbundets øverste ledelse på 7 medlemmer) ikke kan blande sig i den enkelte menigheds interne anliggender. Hver enkelt menighed er derfor ansvarlig for sin egen økonomi, præsteansættelse og aflønning. Da Missionsforbundet er en frikirke uden støtte fra staten, hviler hele økonomien på de frivillige gaver, der gives.
Forbundets tro blev fastlagt ved Missionsforbundets synode (kirkemøde) i 1967. Et par af de punkter, der er specielle for Missionsforbundet er, at man frit kan vælge mellem at lade sit barn døbe som spæd eller vente til det bliver gammelt nok til selv at tage stilling til dåben. Da de fleste vælger at lade deres børn vente, afholdes der velsignelse af de små børn. Forbundet ønsker ikke, at der skal være et skel mellem de kristne kirker, men at der kun skal være et skel mellem tro og vantro. Derfor sigter forkyndelsen i kirken på omvendelsen.
Mange menigheder har deres eget kor, som medvirker ved gudstjenesten. For de yngste er der hver søndag søndagsskole. Thailand, Congo og Grønland er de områder, som Missionsforbundet betragter som sine arbejdsområder uden for Danmark.


Moon-bevægelsen
Se Tongil-bevægelsen.


Mormoner
Mormonerne kaldes også for ``De Sidste Dages Hellige'', men i denne gennemgang er det navnet Mormoner, der er anvendt.
Mormonernes centrum er staten Utah i USA, hvor ca. 70æ af befolkningen tilhører Mormon-kirken. Det store Mormon-kor (Tabernakel Koret) hører også hjemme her. Det er et amatørkor og har 375 medlemmer og 75 reserver, som kan træde ind i koret i tilfælde af sygdom. Koret er kendt i mange lande verden over. Hver søndag morgen kan man over 800 amerikanske radio- og tv-stationer høre dette store kor synge.
Mormonerne har et af verdens største centre for genealogisk forskning (slægtsforskning - læren om slægternes oprindelse og udbredelse). Ved centret er 530 fuldtidsansatte og ca. 400 frivillige beskæftiget med at besvare de mange tusinde skriftlige spørgsmål, der kommer hver måned. Mange tusinde besøger hvert år dette center, hvor der er et meget stort genealogisk bibliotek. For at kunne følge slægterne bedst muligt udføres der et stort arbejde med at affotografere kirke- og navnebøger verden over.
Bevægelsens interesse for slægtsforskning er meget nært knyttet til deres syn på familien og især med de specielle tempelægteskaber. Disse ægteskaber varer ikke til "døden jer skiller", men i al evighed. Det vil sige, at tempelviede ægteskaber også fortsætter efter døden. For rigtigt at forstå disse ting er det nødvendigt at se på mormonernes indstilling til døden og de døde. Efter deres opfattelse er livet ikke slut ved døden, men fortsætter efter døden i åndeverdenen. Evangeliet skal derfor også prædikes for de døde, ligesom der skal ydes ofre og tjenesteydelser for de afdøde.
I åndeverdenen er der mange, som fortsat er slaver af deres synder (skærsilden). Derfor skal der stadig prædikes og bedes for dem, indtil de bliver frie. Dette sker ved en stedfortrædende dåb af en afdød. Mormonerne udfører et stort arbejde for at befri deres døde fra Satans greb. Før vi kom til denne jord som mennesker, var vi ånder. Efter døden vil livet fortsætte på den måde, som vi har gjort os fortjent til i forhold til Guds befalinger (Karma og regeneration, se under Hinduisme).
Mormonernes hellige skrifter er dels Biblen, hvis den er rigtig oversat, dels Mormons Bog, der består af 15 bøger skrevet af forskellige personer. Mormons Bog har mange lighedspunkter med Biblen. Derudover modtager de enkelte mormoner hele tiden nye åbenbaringer (syner).
Bevægelsen har et utal af guder. Disse guder har engang været mennesker ligesom os. Gud, Den Evige Fader, var også engang et dødeligt menneske. Ved at følge visse tempelritualer og Mormons bud håber den enkelte mormon engang at udvikle sig til en gud.
Man tror på tungemålsgaver, udlægning af tungemål og helbredelse. Der tages afstand fra brugen af kaffe, te, alkohol og det anbefales at spise fuldkornsbrød, frisk frugt og grøntsager. Mange mormoner betaler tiende (10%) af deres indtægt til kirken. Derudover afstår de fra to måltider den første søndag i hver måned. Det sparede beløb gives til kirken. Der er hver uge nadver for medlemmerne.
Mormonerne udfører et stort arbejde for at skaffe arbejde til ledige og har oprettet adskillige arbejdsanvisningskontorer. Deres kvindelige hjælpeforening er et internationalt søsterfællesskab med over 2 mio. medlemmer og afdelinger i 96 lande. De har i flere lande oprettet forrådshuse med forsyninger af fødevarer, tøj og brændsel til mindst et års forbrug. I USA er der 40 sådanne forrådshuse.
Ægteskabet betragtes som helligt, og seksuelle udskejelser er en meget alvorlig synd på linie med mord og prostitution. Papirløse ægteskaber anerkendes ikke. Mormonerne går ind for ligestilling mellem mænd og kvinder. Kvindens mål bør være at blive en god hustru og mor, og i årene hvor børnene er små, bør hun blive i hjemmet for at tage sig af deres opdragelse. Dette gælder specielt i de første skoleår.
Blandt mormonerne er præstedømmet ikke begrænset til nogle få, som er uddannet på et universitet eller en anden højere læreanstalt, men er åben for enhver, der er fyldt 12 år og som lever i overensstemmelse med kirkens standard. Præstedømmet er opdelt i to grupper. Den ene tager sig af de timelige ting, mens den anden gruppe har med de åndelige ting at gøre. Sidstnævnte tager sig bl.a. af salvelse af syge, overdragelse af Helligånden og velsignelse af medlemmer. Præsterne får ikke løn.
Der er omkring en halv million elever på mormonernes skoler, universiteter og læseprogrammer. Der er over 30.000 missionærer ude i forskellige lande. Det er ikke blot til den tredje verden, at der udsendes missionærer, men også til alle andre lande. Det er en del af mormonernes livsstil at blive udsendt et par år som missionærer. I Danmark er der til stadighed over 100 sådanne missionærer.
Efter mormonernes lære tog Jesus efter sin opstandelse til Amerika for at forkynde evangeliet for indianerne. De har lige som flere andre trossamfund voksendåb. Efter dåben lægger man hånd på de døbte og giver dem Helligånden.
På verdensplan er der 6 mio. mormoner i 115 lande. Der er 15.000 menigheder som har 14.000 kirker og 31 templer. Templerne er meget luksuriøst udstyret, og der er ikke nogen umiddelbar sammenligning mellem en kirke og et tempel. Templet i Salt Lake City har et gulvareal på 28.000 kvadratmeter. I Danmark er der 20 menigheder med 4.500 medlemmer. Der er 20 kirker. De nærmeste templer er i Sverige og Vesttyskland. Det er kun aktive medlemmer, der er i besiddelse af en anbefaling fra den lokale menighed, der har adgang til templerne.


Muslimer
Se Islam.


Nazarenernes Kirke
Nazarenernes Kirke har 26 medlemmer i Danmark. På verdensplan er der 800.000 med hovedparten i USA. Deres kirke opstod båret af den metodistiske perfektionsteologi og en meget stærk iver for helliggørelse. Selv om der ikke officielt er nogen forbindelse mellem Nazarenernes Kirke og Pinsevækkelsen, er det ofte svært at skelne mellem dem.


Ny Kirke, Den
Se Dansk Nykirkesamfund.


Nye Horisonter
Se Tongil-bevægelsen.


Ocean Church
Se Tongil-bevægelsen.


Ordo Templi Orientis (OTO)
OTO er en meget hemmelighedsfuld orden, der er præget af mange magiske og okkulte ritualer. Blandt andet søger medlemmerne at udvikle den seksuelle kraft. OTO virker nogle gange som et bindeled mellem den vestlige spiritisme og hinduismen.


Ortodokse Kirker, De
De Ortodokse Kirker er kristne kirker, der i vid udstrækning er enige om, hvordan man tilbeder Gud og har omsorg for hinanden. Også andre trospunkter er man enige om.
I De Ortodokse Kirker kan man se en speciel form for billeder (ikoner). Det er billeder, der er malet på træ med en særlig teknik. Billederne indtager en central plads i De Ortodokse kirker og hjem. I kirken er der ofte en hel billedvæg, der afskærmer alterpartiet fra det øvrige kirkerum.
En gudstjeneste i en ortodoks kirke adskiller sig en hel del fra den form for gudstjeneste, der er i andre kristne kirker. Den første del af gudstjenesten foregår bag billedvæggen. Her forberedes vinen og brødet til nadveren. Derefter læses epistel og evangelium samt en række vekselbønner og trosbekendelsen synges. Den egentlige nadver begynder med en bøn om, at Helligånden skal kommer over forsamlingen. Gudstjenesten slutter med en velsignelse og uddeling af brødet. Det er ikke hver gang, der er en prædiken, men når det er tilfældet, er den til sidst.
De Ortodokse Kirker er patriarkaterne i Alexandria, Anthiocha, Jerusalem, Moskva, Jugoslavien, Rumænien, Bulgarien og Konstantinopel. Grækenlands kirke er den Græsk--Ortodokse Kirke, men der er også ortodokse kirker andre steder, fx i Japan, Australien, Korea og Danmark. Den danske ortodokse kirke har 200 medlemmer. På verdensplan er der 170 mio. medlemmer.


Pinsevækkelsen
Pinsevækkelsen blev ikke startet af en bestemt person, som det kendes fra Metodisterne, Frelsens Hær og flere andre. Deres protestantiske lære er ikke nedfældet i en trosbekendelse, da man regner hele Biblen for det grundlag, bevægelsen er bygget på. For Pinsevækkelsen er Kristus frelseren, helbrederen og kongen, der snart kommer igen. Vækkelsen går meget entusiastisk og ivrigt ind for åndelige erfaringer, åndsdåb og helbredelse af andre. Der forkyndes ``en gang frelst, altid frelst'' og Helligåndens dåb.
Helligåndens dåb er ikke endemålet, men begyndelsen til et nyt liv, hvor åndens frugter viser sig i form af tungetale, evnen til at helbrede og til at uddrive onde ånder og djævle. Dette spiller især en stor rolle i Afrika. Når en person er kommet til en personlig tro på Gud, kan dette menneske døbes. Dåben sker ved neddykkelse under vand og symboliserer begravelsen og opstandelsen.
Pinsevækkelsen har et sejlskib, der hver sommer sejler rundt til danske havne for derfra at forkynde deres tro. Derudover har de 26 menigheder rundt om i landet. Hver menighed er selvstyrende, men hele samfundet er fælles om skoler, forlag, radiotjenesten og andre større opgaver.
Ved gudstjenesten er der ofte megen sang og musik. Om søndagen er der som regel to gudstjenester: Et helliggørelsesmøde om formiddagen og et vækkelsesmøde om aftenen.
Det siges, at Pinsevækkelsen er den hurtigst voksende protestantiske bevægelse. I Italien er der fx flere medlemmer i Pinsevækkelsen end i alle de øvrige protestantiske kirker tilsammen. I Latinamerika er der over 15 mio. tilhængere og på verdensplan er der ialt 64 mio. I Danmark er der 5.500 medlemmer, der er i tre forskellige forsamlinger: Elim, Evangelie og Tabor. For tiden har Pinsevækkelsen over 1.000 missionærer udsendt. Det er den enkelte menighed, der udsender disse og som også er ansvarlige for missionærernes økonomiske underhold.


Plymouth Brødrene
Hos Plymouth Brødrene (Darbyisterne) er der ikke nogen ledelse eller organisation. Der er ingen forskel på gejstlige og lægfolk. Med hensyn til læren ønsker man at være bibeltro og at være en ren menighed, der er rede for Jesu genkomst. Når det gælder om at missionere, er bevægelsen meget aktiv. I Danmark er der 150 tilhængere, og på verdensplan er der 500.000, med et ret stort antal på Færøerne.


Presbytianere
Se Reformerte Kirke, Den.


Prout
Se Danefærd.


Psykisk Landsforbund
Se Spiritisme.


PWPA
Se Tongil-bevægelsen.


Rastafari
Rastafari-bevægelsen stammer fra Jamaica, hvor den har en halv snes tusinde tilhængere. Men der er langt flere i de store byer i USA og England. I Danmark er der omkring en halv snes stykker.
Rastafari tilhængerne er let genkendelige, da de snor deres hår i mange lange fletninger. Mange af tilhængerne afstår fra spiritus og spiser kun naturprodukter. Derimod betragtes pot (ganja) og marihuana som en guddommelig og åndelig føde. Biblen og specielt Det Gamle Testamente læses flittigt. Reggae-musik indtager en væsentlig plads i en Rastafari-tilhængers liv.


Reformerte Kirke, Den
Den Reformerte Kirke, Huguenotterne og Presbyterianere behandles her under et.
I de reformertes kirker er der ingen billeder, skulpturer eller krucifikser, da man opfatter billedforbudet i 2. Mosebog (20) som stadigt gældende. Foran prædikestolen er der et bord (nadverbordet), hvor Biblen ligger. Placeringen foran prædikestolen og på nadverbordet er for at vise Biblens centrale placering indenfor Den Reformerte Kirke. Det er kirkens tro, at alt skal undersøges ud fra Den Hellige Skrift, før det antages eller forkastes.
Den Reformerte Kirke har som Folkekirken barnedåb og konfirmation. Konfirmationen finder dog først sted i 16 til 17-års alderen, efter at konfirmanden har været igennem to års forberedelse. Efter konfirmationen betragtes den unge som et fuldt gyldigt medlem af menigheden. Kirken er præget af streng mådehold og disciplin.
Kirken er en frikirke og anser det som sin pligt at tage stilling til forskellige politiske og andre vigtige spørgsmål, fx atomoprustning, overbefolkning og kvindelige præster. Den Reformerte Kirke var en af de første til at anerkende kvindelige præster. Gudstjenesten indledes ofte med, at der bliver sunget en af Davids salmer, hvorefter Guds lov (de 10 bud) læses. Der er 3 menigheder i Danmark med ialt 1.100 medlemmer. På verdensplan er der 70 mio. tilhængere.


Religious Youth Service
Se Tongil-bevægelsen.


Romersk-katolsk Kirke, Den
Se Katolske Kirke, Den.


Rosenkreuzerne
Rosenkreuzere og AMORC er her omtalt under et.
Rosenkreuzere -- eller i hvert fald nogle af dem -- er præget af hinduistiske holdninger, bl.a. med hensyn til sjælevandring og genfødsel. Kristus opfattes som en strålekraft i kosmos.
AMORC er en verdensomspændende humanitær organisation for åndelig og personlig udvikling. Organisationen arbejder i det stille, og de fleste mennesker kender slet ikke dens eksistens. Det er på trods af dette en organisation med over 100.000 tilhængere på verdensplan. I Danmark er der afdelinger i København, Odense og Århus.
Organisationen virker hovedsagelig gennem brevkurser, foredrag og en omfattende forlagsvirksomhed. De emner, der oftest behandles, er sjælens mysterium, de indre kræfter, den universelle visdomslære, selverkendelse, vejen ind i det overnaturlige, forudvidenhed, telepatisk kommunikation og lignende.
I bogen "Slutningen af vort århundrede og Rosenkreuzernes opgaver" siges følgende: Forvirring og ødelæggelse vil herske, når år 2000 nærmer sig, ... Men når året 2086 kommer, så vil man overalt i Europa se bygninger opstå, som er viet til åndelige formål, og som vil være afbildninger af vore Dornacher-bygning med sine to kupler. I dem vil det åndelige liv blomstre! ... Det vil altså dreje sig om, at en lille skare mennesker, som gennem deres skæbne er blevet ført til Rudolf Steiners åndsvidenskab, besinder sig med største intensitet på de opgaver, som de dermed er kaldede til at overtage, nemlig ved et aktivt sjælearbejde at muliggøre Kristi virksomhed her på jorden.


Scientology
Den første kontakt med Scientology, der også opererer under navnet Dianetik, sker ofte på gaden, hvor der tilbydes en gratis personlighedstest (over 200 spørgsmål). Denne test er udformet på en sådan måde, at alle har nogle dårlige punkter, og for at afhjælpe dette tilbydes et kursus, som så efterfølges af nye kurser. Kurserne stiger efterhånden i pris, og beløb på adskillige tusinde kroner er ikke ualmindeligt. Kurserne er opbygget på en sådan måde, at man hurtigt kommer ind i et afhængighedsforhold til Scientology.
For at sikre bevægelsens beståen har man oprettet sine egne domstole, sit eget politi, sine egne straffelove og sine egne uniformerede elitetropper, der har bundet sig til tro tjeneste i en milliard år (efter bevægelsens målestok).
Scientology driver en omfattende forlagsvirksomhed. Alle bøger, der udgives, er skrevet af bevægelsens stifter og leder (L. Ron Hubbard). Bogen Dianetik er den, der er bedst kendt. Den er solgt i over 500.000 eksemplarer alene i Danmark, og den var på bestseller listen i 1950. Bogen er oversat til 12 sprog og solgt i over 8 mio. eksemplarer ialt. Dens formål er at forøge ens egen intelligens.
Mange af dem, som Scientology kommer i kontakt med, får bogen "Vejen til lykke". Det er en lille bog med mange gode råd. Bemærkelsesværdig er det, at disse i stor udstrækning er de samme som de sidste 6 af de 10 bud i Biblen. Scientology siger dog, at det ikke har noget med religion at gøre, men derimod almindelig sund fornuft. Bevægelsen ønsker ikke at blive omtalt som en religiøs organisation, men alligevel har de ceremonier for dåb, bryllup og begravelse.
Scientology er kendt for mange ting, men sjældent for noget godt. I mange af de lande, hvor Scientology arbejder, har der været ført retssag mod dem på grund af deres arbejdsmetoder.
Bevægelsens speciale er åndelige renselser (hjernevask i rendyrket form). Formålet er at rense personen for alt, hvad der er af selvstændighed og fylde vedkommende med bevægelsens lære og teorier. En renselse foregår på et af Scientology's Dianetik-centre, hvor der gives en speciel "vitamin" kur, som gør det lettere for behandleren at rense den pågældende. Prisen for en sådan renselse er mellem 100.000 og 150.000.
Efter Scientology's opfattelse lever mennesket et utal af forskellige liv. For mange er det den store oplevelse at "huske" tilbage i et af de tidligere liv. Måske et liv i stenalderen, hvor de jagede skovens dyr, eller et liv, hvor de var med på en spændende ekspedition til fremmede verdensdele. Man forlader også dette liv og den nuværende tilværelse for at opleve livet uden for den menneskelige krop, hvor ånden svæver rundt og oplever spændende ting.
Lederen af Scientology regnes ikke blot for en gud, men for selve den guddommelige vismand. Og han mener at kunne afskaffe døden, men han gør det dog ikke, da der så ville blive pladsmangel i universet! Menneskets ånd (thetanen) har, når den er fri, en hel selvstændig eksistens uafhængig af sind og legeme. Den er udødelig.
Bevægelsen henter mange missionærer hertil fra Afrika. Disse missionærer tror, at formålet med deres rejse til Danmark er at få en almindelig uddannelse, som de kan bruge i deres hjemland. De tror også, at bevægelsen er en kristen organisation, og de må selv betale rejsen. I den første tid, hvor alt er nyt og fremmed, er Scientology flinke til at "hjælpe" missionærerne. Den sidste rest af selvstændighed, som de måtte have, bliver frataget dem, og de bliver helt afhængige af Scientology. Når dette er opnået, har man en meget billig arbejdskraft, så længe de danske myndigheder lader dem blive her i landet. Den uddannelse, som disse missionærer troede de skulle have, opnår de aldrig.
Scientology opgiver selv deres medlemstal til at være 14 mio. på verdensplan. I Danmark er der 17.000.


Shan
Se Healing.


Sidste Dages Hellige, De
Se Mormonerne.


Sikherne
For Sikherne er livet som menneske kun en af de mange muligheder, der er for den menneskelige sjæl. Sjælen har eller vil sandsynligvis komme til at leve i både planter, dyr, sten og klipper. Men det er kun som menneske, at der er mulighed for at leve i overensstemmelse med Guds kærlighed.
Ingen kan selv finde Gud, men Gud vil vise sig for dem, der søger ham, og som er beredt til at møde ham. Dem Gud således finder, holder han specielt øje med. Der er kun en Gud, Sat Guru (den sande guru) eller Waheguru (den vidunderlige guru). Efter Sikhernes opfattelse har Gud aldrig haft en menneskelignende krop. Gud er aldrig født og aldrig død. Gud er alle steder og har været til i alle tider. Der er ingen grund til sorg, når et menneske dør, for det menneskelige liv er jo kun et skridt ad den lange livsvej.
Sikherne tager afstand fra tobak, alkohol, hasardspil, tyveri etc. De har ikke nogen bestemt ugentlig helligdag, men helligholder den dag, der er helligdag i det land, de opholder sig i. Sikherne har ikke specielle bygninger til gudstjeneste. Det er ikke bygningen, der betyder noget. Derimod er forsamlingen og Sikhernes hellige bog, Guru Granth Sahib, afgørende for, hvor der kan holdes gudstjeneste. I Vanløse har Sikherne indrettet en gammel fabriksbygning til Gurdwara (kirke).
Sikhernes mest kendte hellige by er Amritsar, der med det gyldne tempel ofte har været omtalt i medierne. Templet er bygget af marmor med indlagte ædelstene, og hele templet er belagt med bladguld. Punjab i det nordøstlige Indien og dele af Pakistan betragtes af Sikherne som deres hjemland.
Mange sikher er selvstændige for derved bedre at kunne tilrettelægge deres arbejde, så de kan passe deres religiøse pligter.
Nogle har meldt sig til en særlig orden; de mandlige i Khalsa og de kvindelige i Kaur. Kendetegnet for medlemmerne af denne orden er:

Kesh: Uklippet hår, som skal holdes rent og pænt.

Kanga: En kam, der bruges til at rede håret med mindst to gange om dagen. Kammen skal også hjælpe dem til at huske, at de skal leve et rent og ordentligt liv.

Kara: Et armbånd af stål, der skal minde dem om, at Gud er en - uden begyndelse og uden afslutning. Armbåndet skal også minde dem om, at de er en enhed, og at de skal være viljestærke og ubøjelige som stål.

Kirpan: Et sværd, der kan bruges til forsvar.

Kaccha eller Kacchera: En form for korte bukser.

Alle medlemmer af ordenen skal altid bære disse fem ting på sig og være vegetarer. For de øvrige sikher er dette ikke et krav. Sikherne spiser dog ikke kød, der er slagtet efter muslimske eller jødiske forskrifter. Desuden afholder mange sikher sig fra at spise oksekød af hensyn til den hinduistiske indstilling til koen.
Der er ikke noget krav i sikhernes religion om, at de skal bære turban. Alligevel er det lykkedes dem at få dispensation fra den danske færdselslov, således de må køre på motorcykel og knallert uden styrthjelm, når de har turban på.
I Danmark er der 400 sikher. De har udover den omtalte kirke i Vanløse også en restaurant "Golden Tempel" på Nørrebro.


Spiritisterne
Psykisk landsforbund er en landsdækkende sammenslutning af spritistiske menigheder og grupper. Nogle gange bruges også navnet Fredens Lys. Formålet med Psykisk Landsforbund er at udbrede kendskabet til spiritisme og den spiritistiske lære, samt at fortælle om livets fortsættelse efter døden. Hovedvægten er lagt på det mediumistiske arbejde, seancer.
Seancer er en højtidelig form for gudstjeneste, hvor åndelige intelligenser belyser forskellige aktuelle åndelige emner. Kontakten sker gennem et medie, der formidler en kontakt til en afdød eller til åndeverdenen. Næsten alle medlemmer af Psykisk Landsforbund er spiritistiske healere.
Et menneske består af tre forskellige legemer: Et fysisk, et astrallegeme og et åndelegeme. Ved døden går astrallegemet ind til en ny form for liv i åndeverdenen, hvor der ikke er sygdom, lidelser eller ondskab. Efter nogen tids forløb i denne tilstand genfødes ånden så igen i et nyt legeme.
Spiritisme var også kendt på Det Gamle Testamentes tid, hvor israelitterne blev advaret imod disse ting (5. Mos. 18,10--12). Men det var først under den første verdenskrig, at spiritismen fik sit store opsving og mange meldte sig under den spiritistiske fane. Årsagen til opsvinget skal søges i det forhold, at mange officerer af spiritistiske medier fik at vide, hvordan det næste slag ville gå, og også navnene på nogle af dem, der ville blive dræbt. Nogle gange gik det, som der var blevet forudsagt, og officererne blev styrket i troen på, at disse spiritistiske medier talte sandt. Andre gange gik det ikke, som mediet havde forudsagt. Men i disse tilfælde havde mediet en så god forklaring, at officererne var tilfredse med den.
I de senere år har spiritismen igen erhvervet mange tilhængere. Denne gang er det specielt blandt unge og skolebørn. Legen med ånden i glasset og bogstaver på bordet har tilført spiritismen en stor gruppe af unge, der gennem denne leg er blevet ført ind i de spiritistiske rækker. Mange spiritistiske personer har forsøgt at bagatellisere denne leg og beroliger forældre og pårørende med, at det er en ganske uskyldig leg, som har sine helt naturlige årsager. Helt så uskyldig er den dog ikke.
Efter alt at dømme er det den opfattelse, at man gennem et spiritistisk medie kan komme i kontakt med de afdøde, der har gjort, at spiritismen vinder de fleste af sine tilhængere. Men også deres evne til at "snige" sig ind i andre trossamfund og bevægelser under det ene eller det andet påskud har gjort, at spiritismen er gået meget frem de senere år.
Mange gyser ved tanken om at søge råd hos spiritistiske medier, men de samme personer tiltrækkes af andre former for spiritisme. Fx den man finder hos Kristen Videnskab (Christian Science), Teosofisk Samfund, Vandrer mod Lyset, Kristensamfundet og de fleste nyreligiøse bevægelser og grupper.
Der er mange forskellige former for spiritisme og måder, den fremstår på. Formålet med spiritismen er dog overalt den samme. I Danmark er der 15 menigheder med omkring 1.000 medlemmer. På verdensplan er der over 26 mio. tilhængere.


Swedenborgianerne
Se Dansk Nykirkesamfund.


Syvende Dags Adventister
Se Adventisterne.


Søgerne
Se Kvækerne.


Taoisme
I Taoisme gælder det for mennesket at leve i pagt med naturen gennem en spontan livsførelse. Det er vigtigt at have et roligt og harmonisk livssyn, så det levende kan bevares og den spontane uophørlige forandring i verden kan sikres.
Man har to navne (kræfter), der er grundliggende for hele Taoismen, Yin og Yang. Det er ifølge taoisterne de to kræfter, der opretholder hele universets balance. Yin og Yang er på samme tid to modstridende og dog to forenede kræfter. Der er en dynamisk vekselvirkning mellem Yin og Yang. Yin er jordens kræfter, og Yang er himlens kræfter. Hver Yin har en kerne af Yang og omvendt.
Yin og Yang er udtryk, som mange kender fra nogle af bøgerne om vegetabilsk madlavning og fra bøger om alternative helbredelsesmetoder. Filosofien om Yin og Yang er baseret på, at der i alle ting er to kræfter, der samtidig tiltrækker og frastøder hinanden. Da de er komplementære (hvilket vil sige, at de fuldstændiggør hinanden), kan intet eksistere uden disse to kræfter.
Mennesker, dyr og ting har ifølge Taoisme disse to kræfter i sig. De er dog ikke altid lige kraftige, og det er derfor vigtigt, at de enkelte mennesker finder ud af, om de er mest Yin eller Yang. Så kan man indrette sin kost efter dette for derved at bringe legemet i balance. Ellers opstår sygdomme. Gennem en rigtig kost - det vil sige den kost, der indeholder mest af den kraft, som man har for lidt af - kan man genoprette det syge legeme. Karakter og tanker ændres også, så de kommer i overensstemmelse med Taoismen.


Teosofisk Samfund
Efter Teosofisk Samfunds egen opfattelse er teosofi åndsvidenskab, psykologi og indsigt i det menneskelige indre. En praktisk livsholdning, der giver helt nye livsværdier i dagligdagen. Dette er dog ikke helt den samme forklaring, som fremmedordbogen giver, idet teosofi her forklares som en spekulativ vej, hvormed der søges gudserkendelse.
Teosofisk Samfund er en verdensomspændende organisation, der arbejder i over 60 lande og som gennem foredrag, studiekredse og bogudgivelser søger at udbrede den teosofiske lære. Emnerne for de foredrag og studiekredse, der holdes, er meget forskellige. Ofte er det dog emner som drømmetydning, astrologi, menneskets kredsløb ved genfødsel og det universelle broderskab.
Samfundet har loger i en halv snes byer i Danmark. Det sidst opgjorte medlemstal er på 580. På verdensplan er der 5.000 medlemmer. Teosofisk Samfund har et nært samarbejde med Den Liberal Katolske Kirke.


Tongil-bevægelsen
De allerfleste trossamfund og bevægelser har flere navne, eller flere afdelinger om man vil. Disse arbejder inden for bestemte områder, fx politisk, socialt eller sundhedmæssigt. Tongil-bevægelsen er nok en af dem, der arbejder under flest navne. Her følger nogle af dem i alfabetisk rækkefølge.

April: Afdeling, der har til opgave at opspore forsvundne medlemmer. Det kan være dem, der har forladt bevægelsen frivilligt eller nogle, der er blevet kidnappet. Nogle steder, fx i Californien, undervises tilhængere i at begå selvmord i tilfælde af, at de bliver kidnappet.

CARP: Har til opgave at virke blandt de studerende. De skal også holde øje med unge, der netop er kommet til byen, og som derfor endnu ikke har noget sted at være. Unge, der er borte fra de vante omgivelser, er ofte usikre og derfor et let offer for CARP's påvirkning. Også parforhold, der er gået i stykker, unge der er bedrøvede på grund af dødsfald i familien og i det hele taget unge, der er usikre, har CARP's interesse. Derimod har unge, der har problemer med narko, alkohol eller som er psykisk nedbrudte samt homoseksuelle, ingen interesse. Unge med ovennævnte problemer vil ikke kunne yde den arbejdsindsats, der kræves.

Når et ungt menneske indfanges, gælder det for CARP om at få vedkommende isoleret fra andre, der eventuelt kan påvirke det i forkert retning. Det sker derfor meget ofte, at en ny tages med ud til en hytte eller gård, der ligger langt fra andre mennesker. Her i Danmark er det Holevad Gamle Skole, der anvendes. Hvis der er flere "nye" sørger de "gamle" omhyggeligt for, at disse nye ikke får lov til at tale med hinanden. Det er efter et sådan ophold, at mange pludseligt finder sig selv bedende til Moon. Mange unge oplever, at der efter nogen tid hos Moon-bevægelsen er sket ændringer i deres liv. Kvindernes menstruation bliver uregelmæssig, nogle får psykiske sammenbrud og enkelte af dem begår selvmord.

DEFF: Demokratisk fredsfraktion.

Home Church: Hjemmets kirke, der inden for familie og hjem hjælper med råd og vejledning.

IRFF: Søger venskab ved at yde nødhjælp i områder, hvor der er fattigdom, sult og nød.

Kirkeligt Oplysningsforbund: En afdeling, der søger at blande sig med og påvirke medlemmer af Folkekirken.

Moon-bevægelsen

Nye Horisonter: En sanggruppe, der underholder på plejehjem og andre institutioner.

Ocean Church: Arbejder hovedsagelig med et verdensomspændende projekt med henblik på at løse verdens fødevareproblemer.

PWPA: Virker hovedsagelig blandt universitetets professorer og videnskabsmænd, hvor emner som fredsforskning diskuteres.

Religious Youth Service: Hjælper usikre unge ind i bevægelsen.

Tongil-bevægelsen: Organisationens officielle navn i Danmark.

Unification Church

Alle disse forskellige organisationer har de samme mål og arbejder for de samme ting, blot på hver sin måde. De officielle mål er større retfærdighed, mere kærlighed og harmoni og lykke blandt mennesker. Kort sagt alt det positive, som ordet næstekærlighed omfatter. Går man bag om facaden og ser nærmere på lederen og de ting, han står for, er det et andet billede, man ser.
Lederen Sun Myung Moon betragter sig selv som Messias, frelseren, der er kommet for at opfylde den mission, som Jesus forfejlede, da han var her på jorden. Jesus blev dræbt, fordi Johannes Døberen svigtede ham. Efter Moon's opfattelse giftede Jesus sig ikke sådan, som han skulle have gjort. Moon selv har giftet sig med en kvinde, der efter hans opfattelse repræsenterer Helligånden, og deres børn er syndfri. At det forholder sig sådan, har Moon fået bekræftet gennem et møde med Johannes Døberen i den åndelige verden.
En anden af teorierne er, at det var Lucifer, den faldne engel, der forførte Eva og derved bragte synden ind i verden. Med hensyn til skabelsen har Moon den opfattelse, at Gud skabte mennesket som et mikrokosmos af den fysiske og åndelige verden, der tilsammen udgør makrokosmos. Gud skabte os som mellemmænd mellem disse to verdener og til at herske over universet.
Efter den fysiske død fortsætter livet i den åndelige verden, hvor vi starter på det niveau, som vi er nået til før døden. Jesus vil ikke komme til syne i himmelens skyer, sådan som mange tror. I stedet vil han komme igen i skikkelse af et menneske (Moon). Efter Moon's opfattelse skiftede mennesket stilling fra at være Guds børn til at være Satans børn ved syndefaldet.
Ægteskabet indtager en meget afgørende plads hos Moon-bevægelsen og er ligesom ved Mormonerne en afgørende faktor i frelserplanen. Det er muligvis derfor, at Moon har specialiseret sig i meget store massebryllupper, hvor der ofte er flere tusinde par, der vies samtidig. Det hidtil største var i 1982, hvor 5.837 par blive viet. Disse par repræsenterede 81 nationer, heriblandt 5 danskere. Moon selv bestemmer, hvem der skal giftes med hvem. Det er langtfra altid, at ægteparret får lov til at leve et normalt liv sammen efter ægteskabet. Det hænder ofte, at de flyttes til hver sin afdeling - de må jo ikke blive forelskede i hinanden, da Moon gør krav på hele deres opmærksomhed og kærlighed.
Moon holder mange taler i blandt andet USA. Det sker nogle gange at han indleder sin tale med at fortælle, at han har fået nye åbenbaringer fra Gud, som han nu vil fortælle om. De fleste af Moon's taler kunne lige så godt være holdt af en kristen præst, idet de ofte er fyldt med kristne udtalelser.
Bevægelsen arbejder med sine forskellige organisationer i over 130 lande. I 40 lande er der oprettet et hovedkontor, som har til opgave at påvirke myndighederne, politisk såvel som religiøst. Moon er en meget velhavende mand, der ejer over 40 store fabrikker og mange tusinde hektar land. Der er en form for samarbejde mellem Moon-bevægelsen og flere andre bevægelser, blandt andet Mormoner og Scientology.
For at få en ledende stilling inden for Moon-bevægelsen skal man enten være koreaner eller japaner. Hvis Moon mener, at en person skal højere op inden for bevægelsen, men vedkommende ikke tilhører en af de to nævnte nationaliteter, sker det ofte, at han finder en koreansk eller japansk kone til personen for på denne måde at hjælpe vedkommende frem.
For tilhængerne er døden ikke noget, der giver anledning til sorg, men derimod glæde. Døden er nemlig en fødsel ind i den åndelige verden. Gennem spiritistiske medier har Moon været i forbindelse med sin døde søn. Det kan undre, at det er nødvendigt med spiritistiske medier, idet Moon mener, at han selv har adgang til såvel Gud som Jesus. Moons døde søn menes nu at være i himlen, hvor han organiserer alle ånderne for på den måde at hjælpe sin far og Tongil-bevægelsen.
I Danmark er der 45 aktive medlemmer, mens der på verdensplan er 2 mio. medlemmer.


Transcendental Meditation (TM)
Der er flere forskellige organisationer, der beskæftiger sig med meditation. TM (Transcendental Meditation) er den mest kendte og langt den største. TM og de øvrige organisationer er her omtalt sammen.
TM's oprindelige navn er Den Åndelige Genfødselsbevægelse. I USA har TM fået dom for at være en religiøs bevægelse, selv om de kraftigt benægter, at have noget med religion at gøre. Grundlaget for dommen var det ritual, der bliver anvendt, når en ny elev melder sig til et meditationskursus. Denne ceremoni er den samme, som der bruges i de hinduistiske templer. TM blev verdenskendt, da gruppen The Beatles besøgte TM's leder i 1967.
Meditation bliver mere og mere udbredt. Det kommer i dag ind mange steder, hvor det aldrig har været før, og bliver brugt til mange ting og i mange sammenhæng. Fx er meditation ved at få en meget stor udbredelse inden for sportens verden, hvor mange topidrætsmænd bruger teknikkerne. Det hjælper dem i mange tilfælde, men prisen får de først kendskab til senere, når det kan være vanskeligt at komme ud af det igen.
Meditation kan bruges på en måde, så det er positivt og godt. Men den kan også bruges på en måde, der medfører ødelæggelse af mange mennesker, både psykisk og fysisk.
En del af meditationens lære er, at man skal antage en guru, der kan lede ind i meditationens verden. Man skal trofast følge den vejledning, man får. Man må ikke tvivle på sin vejleders (gurus) råd og vejledning, men trofast og nøje følge den. Man får sandsynligvis et ord (mantra = et guddommeligt navn), som skal gentages mange, mange gange. Hvis man arbejder med sit mantra og trofast følger sin gurus vejledning, vil man blive belønnet. Efterhånden vil man have hypnotiseret sig selv og helt overgivet sig til sin gurus forgodtbefindende.
Hensigten med et mantra er, at man skal gentage det i det uendelige. Enten som en messende sang eller som en indre uhørlig gentagelse. Det skal fylde bevidstheden med en forestilling om en guddom (mantra er navnet på denne hinduistiske guddom), og man skal opnå en åndelig forening med denne.
Undersøgelser har vist, at meditation ændrer mennesket fra at være selvstændigt og ligevægtigt til en tilværelse, der på mange måder kan sammenlignes med en narkomans. Meditation giver ikke mennesket nye eller større egenskaber, men åbner for en større grad af selvophøjelse og fjerner de naturlige hæmninger. Andre undersøgelser af virkningen af meditation er lavet af TM eller på deres bestilling, og disse er derfor ikke særlig meget værd.
TM har flere gange søgt at få indflydelse på det politiske liv. Man mener, at et land regeret af politikere, der aktivt dyrker yoga eller meditation, vil blive et virkeligt frit og selvstændigt land.
Meditation og yoga har mange fælles træk, og det er derfor ofte meget vanskeligt at skelne, hvornår der er tale om det ene, og hvornår der er tale om det andet. Meditation kan sammenlignes med en forenklet form for yoga.
Mange, der har mediteret eller dyrket yoga i nogen tid, er blevet anderledes. Fx er meget pligtopfyldende mennesker blevet sløsede og ligegyldige, og forholdet til familien og venner er blevet dårligere. Personlige kriser kan indtræffe eller blive forstærket efter nogen tids meditation.
TM har skoler i Rørvig, Kolding, Århus, København og flere andre steder. I Danmark er der omkring 30.000, der jævnligt bruger denne form for meditation, og på verdensplan er der 4 mio.


3HO
3HO er en forkortelse for Healthy-Happy-Holy Organisation. Bevægelsen mener, at de er den organisation i verden, der har de fleste yoga-lærere. De mener desuden, at alle uanset, hvilken religion de tilhører, kan have stor glæde af at dyrke yoga, og især lyd-yoga anbefales.
3HO udfører et stort socialt arbejde blandt stofmisbrugere, hvor de blandt andet ved hjælp af naturmedicin prøver at hjælpe unge narkomaner. De lever fortrinsvis i grupper i de større byer og er lette at genkende, da de altid bærer en hvid dragt og mændene desuden en turban. Bevægelsen kommer fra sikherne og har 150 centre rundt omkring i verden, herunder også i København. På verdensplan er der omkring 2 mio. personer, der er tilknyttet 3HO--organisationen.


Unification Church
Se Tongil-bevægelsen.


Unitarister
Se Fri Kirkesamfund, Det.


Vandrer mod Lyset
Vandrer mod Lyset er en spiritistisk bevægelse med stærke hinduistiske træk. Blandt andet tror man på sjælevandring og genfødsel. Man udgiver bøger i store oplag på mange forskellige sprog. Bogen "Vandrer mod Lyset'' er bevægelsens lærebog, som indledes med Guds tilgivelse af djævelen.


Vegetarisme (sundhed og helse)
Vegetarisme er ikke nogen religion, men indgår i mange trossamfund og bevægelser. Det er sjældent, at den virkelige årsag til vegetarisk levevis kommer frem i lyset. Der bliver brugt mange penge på annoncer for foredrag og kurser om sundhed og livslykke. De forskellige bevægelser og enkeltpersoner, der holder disse kurser og foredrag, er meget tilbageholdende med oplysninger om det virkelige formål. Mange af disse benægter endda, at det har noget med religion at gøre. For den vågne deltager vil det efter nogle få foredrag dog være klart, at formålet ikke alene er deltagernes sundhed. Ofte stikker der andet under, fx en tro på genfødselsteorien - det kunne jo ske, at det var en af deres kære, der var genfødt i et dyr.
Forretninger med helsekost og klinikker for alternativ helbredelse er skudt op rundt omkring i alle byer. Et hav af såkaldte naturprodukter i form af dråber, tabletter eller pulver findes i næsten alle supermarkeder, hos materialister og i helsekostforretninger. Smarte forretningsfolk har forstået at udnytte den bølge, der i de senere år har skyllet ind over landet. Godt hjulpet af reklamer har disse mennesker tjent store summer på folks uvidenhed og mangel på interesse for at undersøge, hvad de putter i munden.
Vegetarisme, sundhed og helse kan godt være noget vigtigt og positivt, men det kræver, at formålet er kendt. En del af det, der i dag sælges som helsekost og alternativ medicin, er mere til skade end gavn. Heldigvis er de fleste ting helt uskadelige og har ingen virkning.


Vennernes Samfund
Se Kvækerne.


Way International, The
Medlemmerne i denne organisation skal døgnet rund føre meget nøje regnskab med, hvad de foretager sig i form af et skema. Det Gamle Testamente og evangelierne har ikke nogen betydning for dem, idet de kun regner med brevene i Det Nye Testamente. Bevægelsen tilbyder et kursus "Styrken til et kraftfyldt liv". Kurset er på bånd og skal høres over en periode på 3 uger, ialt 33 timer. The Way International har afdelinger i 40 lande og et medlemstal på 30.000 på verdensplan.


Yoga
Der er mange variationer af yoga. Den mest populære i Danmark er Hatha-yoga. Af andre former for yoga kan nævnes Bhakti, Gnana, Kriya og Raja. Meditation (se TM) regnes af mange også for at være en form for yoga.
Yoga bliver ofte markedsført under en falsk varebetegnelse som gymnastik, afspændingsøvelser, åndedrætsøvelser og lignende. I virkeligheden bliver man som yoga-elev ofte - uden at vide det - ført længere og længere ind i et hinduistisk livsmønster. Hvis formålet med at gå til yoga er et oprigtigt ønske om at blive hindu og leve efter det hinduistiske livsmønster, er det selvfølgelig helt i orden, og yoga er da en god begyndelse.
Selvhypnose er en meget vigtig del af yoga og dermed også af de forskellige yoga-øvelser. Eleverne tager de første store skridt i den hinduistiske retning ved tildelingen af det personlige mantra (navnet på en af de hinduistiske guder), med tilbedelse af en hinduistisk gud og med at hypnotisere sig selv til at se verdenen ud fra et hinduistisk synspunkt. Efter nogen tids øvelse med selvhypnose ændres den fysiske og psykiske tilstand, åndedrættet og tankerne.
Det er ofte meget svært at skelne mellem yoga og meditation, da der ikke er nogen klar skillelinie. Det skal dog siges, at der ved yoga ofte er nogle kropsøvelser og åndedrætsøvelser. Ved åndedrætsøvelserne nedsættes åndedrættet til et minimum, således at udøveren kommer i en dvalelignende tilstand. Der er dog også kurser, hvor man går den modsatte vej og opøver et unaturligt hurtigt åndedræt.
Yogiernes mål er den store intethed. Denne intethed opnås blandt andet ved, at man nedsætter nogle af de vigtige livsprocesser som åndedrættet. I nogle tilfælde kan åndedrættet endog helt standses og yoga-udøveren kan lade sig "levende" begrave i op til flere timer. Efterhånden som udøveren bliver dygtigere og dygtigere, vandrer han op ad de syv trin (chakra). Det endelige mål er det syvende og sidste trin, og udøveren er blevet til en guddommelig person, der kan svæve frit i luften og gå på vand.
En af de ting en yoga-udøver skal lære, er at kunne holde sin opmærksomhed fæstnet på en ganske bestemt ting i meget lang tid. I nogle yoga-kredse mener man, at elevernes tanker hele tiden påvirker omgivelserne. Eleven kan rette sine tanker mod en bestemt person eller genstand og påvirke den i overensstemmelse med den kraft og den koncentration, der er bag disse tanker. Man kan således både hjælpe og skade andre mennesker, uanset den fysiske afstand.
Mange yoga-organisationer og bruger yoga som en del af deres religion i form af tilbedelse af en gud eller guru og efterlevelse af dennes lære og forskrifter. Et eksempel på dette er N.U. Yoga, der har deres hovedkvarter ved Horsens Fjord (Gyllingnæs). Denne organisation har 25 centre rundt om i landet. Fra hovedcenteret ved Horsens udsendes et stort antal bøger om yoga, der findes på mange biblioteker. Desværre fremgår det meget sjældent af disse bøger, at det i virkeligheden er en organisation, der kalder sig Den Universelle Religion. Organisationen udsender utallige lærere på den danske stats regning (under fritidsloven) for at undervise i denne hinduistiske religion på aftenskole. Ofte sker det under dække af at være en eller anden form for afspændingsgymnastik.
Det er meget sjældent, at yoga-læreren vil indrømme, at yoga i virkeligheden er en bagdør til den hinduistiske tro. Hvis det endelig sker, er det med mange forsikringer om, at det ikke har nogen betydning, og at yoga ikke har noget religiøst sigte. I øvrigt er det ofte svært for elever at få en hel præcis viden om, hvad et kursus indebærer.


Økumeniske Bevægelse, Den
Den Økumeniske bevægelse består af omkring 300 forskellige kirkesamfund, hovedsagelig protestantiske. De forsøger samlet at udvirke en øget forståelse for det enkelte trossamfund. Målet er at føre alle de kristne kirker sammen i en stor enhed og at afskaffe grænserne mellem de enkelte trossamfund. En sådan tilpasning af mange forskellige trossamfund vil medføre, at mange af de grundliggende trospunkter skal ændres og tilpasses nye forhold. Det er et arbejde, der er begyndt, men da det ofte rører ved nogle helt fundamentale ting, er det en vanskelig proces.
På grund af det vanskelige mål er de religiøse ting skubbet i baggrunden, og humanitære opgaver er kommet frem som hovedpunkter. En af disse er menneskerettighederne, og på et møde i 1969 opfordrede nogle af samfundene til, at man skulle støtte modstandsbevægelser, der kæmpede for at afskaffe et politisk eller økonomisk tyranni. I 1970 og 1971 gik man et skridt videre, idet der blev bevilget over 1 million kroner til forskellige voldelige bevægelser.
Det er vanskeligt at forstå, hvordan kristne kirker med basis i Det Nye Testamente og med Jesus som forbillede, kan støtte disse ting.
Selv om bevægelsen hovedsagelig består af protestantiske kirker, er der også andre trossamfund med. Således kom den Katolske Kirke med i 1964, og også bevægelser som Folkekirken, Baptisterne, Metodisterne, Frelsens Hær, Den Reformerte Kirke, De Ortodokse Kirker og Den Apostolske Kirke er med.
Den Økumeniske Bevægelse har skabt en hel ny form for kristen tro. En form, som har mange tilhængere, men også mange modstandere. Det er klart, at når 300 forskellige trossamfund skal søge at nå til enhed om en fælles tro, så kommer det til at gå ud over det åndelige særpræg. For nogle forekommer den nye form for kristendom ligefrem væmmelig og utiltalende.
Men selv om enkelte, hovedsagelig blandt de mindre trossamfund, fortsat vil stå udenfor, og selv om der fortsat vil være nogle uoverensstemmelser mellem de enkelte samfund inden for den Økumeniske bevægelse, så er den alligevel allerede en magtfaktor både åndelig og politisk. Tilhængerne mener, at det vil være nødvendigt med En stor kristen kirke. Ellers vil der være fare for, at de kristne kirker bliver opslugt af Islam, Hinduisme, Buddhisme og Spiritisme.


Åbne Brødre
Se Brødremenigheden.


Se mere om dette emne og mange, mange andre meget interessante kristne emner. Også emner du normalt ikke hører om på
www.bibel-skolen.dk